Trắc nghiệm trực tuyến sinh học số 64: Trắc nghiệm Ứng dụng di truyền vào chọn giống


Trắc nghiệm trực tuyến sinh học số 64: Trắc nghiệm Ứng dụng di truyền vào chọn giống

Số câu: 10

Dành cho ôn thi THPT Quốc gia, Ôn thi ĐH-CĐ môn Sinh học 

Trắc nghiệm trực tuyến sinh học số 64: Trắc nghiệm ứng dụng di truyền vào chọn giống

Cho các enzim sau: ARN pôlimeraza, restrictaza, ligaza, ADN pôlimeraza và amilaza. Các enzim được dùng để cắt và nối ADN của tế bào cho với ADN plasmit ở những điểm xác định, tạo nên ADN tái tổ hợp là

 
 
 
 

Trong tạo giống cây trồng, phương pháp nào dưới đây cho phép tạo ra cây lưỡng bội đồng hợp tử về tất cả các gen?

 
 
 
 

Để tạo ra động vật chuyển gen, người ta đã tiến hành

 
 
 
 

Thể truyền thường được sử dụng trong kỹ thuật cấy gen (công nghệ gen) là

 
 
 
 

 Plasmit sử dụng trong kĩ thuật di truyền (công nghệ gen)

 
 
 
 

Trong chọn giống, người ta ít sử dụng phương pháp gây đột biến bằng các tác nhân vật lý, hoá học đối với

 
 
 
 

 Kỹ thuật cấy gen (công nghệ gen) hiện nay thường không sử dụng để tạo

 
 
 
 

Nuôi cấy hạt phấn của một cây lưỡng bội có kiểu gen Aabb để tạo nên các mô đơn bội. Sau đó xử lí các mô đơn bội này bằng cônsixin gây lưỡng bội hóa và kích thích chúng phát triển thành cây hoàn chỉnh. Các cây này có kiểu gen là:

 
 
 
 

Trong kỹ thuật cấy gen (công nghệ gen) với mục đích sản xuất các chế phẩm sinh học trên quy mô công nghiệp, tế bào nhận được dùng phổ biến là vi khuẩn E. coli vì

 
 
 
 

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về ưu thế lai?

 
 
 
 

Question 1 of 10


Tìm theo từ khóa: , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan