Trắc nghiệm Sinh sản động vật – Phần 3 (10 câu)


Trắc nghiệm Sinh sản động vật – Phần 3 (10 câu)Trắc nghiệm Sinh sản động vật – Phần 3 (10 câu)

Đặc điểm của bào tử là

 
 
 
 

Điều nào không đúng khi nói về hình thức thụ tinh ở động vật?

 
 
 
 

Tuyến yên tiết ra những chất nào?

 
 
 
 

Vì sao phải cắt bỏ hết lá ở cành ghép?

 
 
 
 

Sinh sản vô tính ở động vật dựa trên các hình thức phân bào nào?

 
 
 
 

Vì sao không dùng auxin nhân tạo đối với nông phẩm được sử dụng trực tiếp làm thức ăn?

 
 
 
 

Bản chất của quá trình thụ tinh ở động vật là:

 
 
 
 

Trong thiên nhiên, cây tre sinh sản bằng

 
 
 
 

Ý nào không đúng với ưu điểm của phương pháp nuôi cấy mô?

 
 
 
 

Hình thức sinh sản vô tính nào chỉ có ở động vật không xương sống?

 
 
 
 Tìm theo từ khóa: , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan