Trắc nghiệm Sinh sản động vật – Phần 2 (10 câu)


Trắc nghiệm Sinh sản động vật – Phần 2 (10 câu)Trắc nghiệm Sinh sản động vật – Phần 2 (10 câu)

LH có vai trò:

 
 
 
 

Hướng tiến hóa về sinh sản của động vật là:

 
 
 
 

Sinh sản hữu tính ở động vật là

 
 
 
 

Vì sao phương thức đẻ con tiến hóa hơn phương thức đẻ trứng?

 
 
 
 

Điều nào không đúng khi nói về sinh sản của động vật?

 
 
 
 

Sinh sản vô tính ở động vật là:

 
 
 
 

Hạn chế của sinh sản vô tính là:

 
 
 
 

Hình thức sinh sản vô tính nào ở động vật sinh ra được nhiều cá thế nhất từ một cá thể mẹ?

 
 
 
 

Thụ tinh trong tiến hoá hơn thụ tinh ngoài là vì?

 
 
 
 

Điều hòa sinh tinh và sinh trứng chịu sự chi phối bởi:

 
 
 
 Tìm theo từ khóa: , , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan