Trắc nghiệm Sinh sản động vật – Phần 2 (10 câu)


Trắc nghiệm Sinh sản động vật – Phần 2 (10 câu)Trắc nghiệm Sinh sản động vật – Phần 2 (10 câu)

Điều hòa sinh tinh và sinh trứng chịu sự chi phối bởi:

 
 
 
 

Hình thức sinh sản vô tính nào ở động vật sinh ra được nhiều cá thế nhất từ một cá thể mẹ?

 
 
 
 

Hướng tiến hóa về sinh sản của động vật là:

 
 
 
 

Hạn chế của sinh sản vô tính là:

 
 
 
 

Vì sao phương thức đẻ con tiến hóa hơn phương thức đẻ trứng?

 
 
 
 

Thụ tinh trong tiến hoá hơn thụ tinh ngoài là vì?

 
 
 
 

Sinh sản vô tính ở động vật là:

 
 
 
 

LH có vai trò:

 
 
 
 

Điều nào không đúng khi nói về sinh sản của động vật?

 
 
 
 

Sinh sản hữu tính ở động vật là

 
 
 
 Tìm theo từ khóa: , , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan