Trắc nghiệm Sinh sản động vật – Phần 2 (10 câu)


Trắc nghiệm Sinh sản động vật – Phần 2 (10 câu)Trắc nghiệm Sinh sản động vật – Phần 2 (10 câu)

Hướng tiến hóa về sinh sản của động vật là:

 
 
 
 

Sinh sản hữu tính ở động vật là

 
 
 
 

Hạn chế của sinh sản vô tính là:

 
 
 
 

Sinh sản vô tính ở động vật là:

 
 
 
 

Điều nào không đúng khi nói về sinh sản của động vật?

 
 
 
 

LH có vai trò:

 
 
 
 

Hình thức sinh sản vô tính nào ở động vật sinh ra được nhiều cá thế nhất từ một cá thể mẹ?

 
 
 
 

Vì sao phương thức đẻ con tiến hóa hơn phương thức đẻ trứng?

 
 
 
 

Điều hòa sinh tinh và sinh trứng chịu sự chi phối bởi:

 
 
 
 

Thụ tinh trong tiến hoá hơn thụ tinh ngoài là vì?

 
 
 
 Tìm theo từ khóa: , , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan