Trắc nghiệm Sinh sản động vật – Phần 1 (10 câu)


Trắc nghiệm Sinh sản động vật – Phần 1 (10 câu)Trắc nghiệm Sinh sản động vật – Phần 1 (10 câu)

Thụ tinh ở thực vật có hoa là

 
 
 
 

Ở Thực vật có 2 hình thức sinh sản vô tính là:

 
 
 
 

Ở thực vật có 2 kiểu sinh sản:

 
 
 
 

Thụ phấn chéo là

 
 
 
 

Thụ phấn là

 
 
 
 

Ý nào không đúng khi nói về quả?

 
 
 
 

Sinh sản hữu tính ở thực vật là

 
 
 
 

Trong quá trình hình thành giao tử đực ở thực vật có hoa có mấy lần phân bào?

 
 
 
 

Ý nào không đúng với vai trò của thức ăn đối với sinh trưởng và phát triển của động vật?

 
 
 
 

Ý nào không đúng với ưu điểm của phương pháp nuôi cấy mô?

 
 
 
 

Question 1 of 10


Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan