Trắc nghiệm Sinh sản động vật – Phần 1 (10 câu)


Trắc nghiệm Sinh sản động vật – Phần 1 (10 câu)Trắc nghiệm Sinh sản động vật – Phần 1 (10 câu)

Ở thực vật có 2 kiểu sinh sản:

 
 
 
 

Ý nào không đúng với vai trò của thức ăn đối với sinh trưởng và phát triển của động vật?

 
 
 
 

Thụ phấn chéo là

 
 
 
 

Trong quá trình hình thành giao tử đực ở thực vật có hoa có mấy lần phân bào?

 
 
 
 

Ý nào không đúng khi nói về quả?

 
 
 
 

Ý nào không đúng với ưu điểm của phương pháp nuôi cấy mô?

 
 
 
 

Thụ tinh ở thực vật có hoa là

 
 
 
 

Sinh sản hữu tính ở thực vật là

 
 
 
 

Thụ phấn là

 
 
 
 

Ở Thực vật có 2 hình thức sinh sản vô tính là:

 
 
 
 

Question 1 of 10


Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan