Trắc nghiệm Sinh học 11: Sinh trưởng – Phát triển


Trắc nghiệm Sinh học 11: Sinh trưởng – Phát triểnTrắc nghiệm Sinh học 11: Sinh trưởng – Phát triển

Florigen kích thích sự ra hoa của cây sản sinh ra ở

 
 
 
 

Những hoocmon thực vật thuộc nhóm kìm hãm sinh trưởng là

 
 
 
 

Auxin chủ yếu sinh ra ở

 
 
 
 

Nếu tuyến yên sản sinh ra quá ít hoặc quá nhiều hoocmôn sinh trưởng ở giai đoạn trẻ em sẽ dẫn đến hậu quả

 
 
 
 

Cây cà chua đến lá thứ mấy thì ra hoa?

 
 
 
 

Hoocmôn sinh trưởng (GH) được sản sinh ra ở

 
 
 
 

Cây ngày ngắn là

 
 
 
 

Mô phân sinh đỉnh không có ở vị trí nào của cây?

 
 
 
 

Testostêrôn được sinh sản ra ở:

 
 
 
 

Những động vật sinh trưởng và phát triển qua biến thái hoàn toàn là

 
 
 
 

Cây trung tính là

 
 
 
 

Tirôxin được sản sinh ra ở

 
 
 
 Tìm theo từ khóa: , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan