Trắc nghiệm Sinh học 11: Sinh trưởng – Phát triển


Trắc nghiệm Sinh học 11: Sinh trưởng – Phát triểnTrắc nghiệm Sinh học 11: Sinh trưởng – Phát triển

Tirôxin được sản sinh ra ở

 
 
 
 

Những động vật sinh trưởng và phát triển qua biến thái hoàn toàn là

 
 
 
 

Hoocmôn sinh trưởng (GH) được sản sinh ra ở

 
 
 
 

Cây cà chua đến lá thứ mấy thì ra hoa?

 
 
 
 

Auxin chủ yếu sinh ra ở

 
 
 
 

Florigen kích thích sự ra hoa của cây sản sinh ra ở

 
 
 
 

Mô phân sinh đỉnh không có ở vị trí nào của cây?

 
 
 
 

Cây trung tính là

 
 
 
 

Những hoocmon thực vật thuộc nhóm kìm hãm sinh trưởng là

 
 
 
 

Nếu tuyến yên sản sinh ra quá ít hoặc quá nhiều hoocmôn sinh trưởng ở giai đoạn trẻ em sẽ dẫn đến hậu quả

 
 
 
 

Cây ngày ngắn là

 
 
 
 

Testostêrôn được sinh sản ra ở:

 
 
 
 Tìm theo từ khóa: , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan