Trắc nghiệm Sinh học 11: Sinh trưởng – Phát triển


Trắc nghiệm Sinh học 11: Sinh trưởng – Phát triểnTrắc nghiệm Sinh học 11: Sinh trưởng – Phát triển

Những hoocmon thực vật thuộc nhóm kìm hãm sinh trưởng là

 
 
 
 

Cây trung tính là

 
 
 
 

Tirôxin được sản sinh ra ở

 
 
 
 

Nếu tuyến yên sản sinh ra quá ít hoặc quá nhiều hoocmôn sinh trưởng ở giai đoạn trẻ em sẽ dẫn đến hậu quả

 
 
 
 

Những động vật sinh trưởng và phát triển qua biến thái hoàn toàn là

 
 
 
 

Florigen kích thích sự ra hoa của cây sản sinh ra ở

 
 
 
 

Auxin chủ yếu sinh ra ở

 
 
 
 

Hoocmôn sinh trưởng (GH) được sản sinh ra ở

 
 
 
 

Mô phân sinh đỉnh không có ở vị trí nào của cây?

 
 
 
 

Testostêrôn được sinh sản ra ở:

 
 
 
 

Cây cà chua đến lá thứ mấy thì ra hoa?

 
 
 
 

Cây ngày ngắn là

 
 
 
 Tìm theo từ khóa: , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan