Trắc nghiệm Sinh học 11 (Phần II)-10 câu


1. Ở động vật có ống tiêu hóa, thức ăn được tiêu hóa như thế nào?

 
 
 
 

2. Cơ quan hô hấp của nhóm động vật nào trao đổi khí hiệu quả nhất?

 
 
 
 

3. Máu trao đổi chất với tế bào ở đâu?

 
 
 
 

4. Vì sao ở mao mạch máu chảy chậm hơn ở động mạch?

 
 
 
 

5. Ở động vật chưa có cơ quan tiêu hóa thức ăn được tiêu hóa như thế nào?

 
 
 
 

6. Huyết áp là

 
 
 
 

7. Ở côn trùng có hình thức hô hấp nào?

 
 
 
 

8. Ý nào không phải là ưu điểm của hệ tuần hoàn kép so với tuần hoàn đơn?

 
 
 
 

9. Vì sao ta có cảm giác khát nước ?

 
 
 
 

10. Vì sao lưỡng cư sống được ở nước và cạn ?

 
 
 
 

Question 1 of 10


Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan