Trắc nghiệm sinh học 11 – 02 (10 câu)


Trắc nghiệm sinh học 11 – 02 (10 câu)Trắc nghiệm sinh học 11- Học kỳ I – 10 Câu

Ý nào dưới đây không đúng với ưu thế của ống tiêu hoá so với túi tiêu hoá?

 
 
 
 

Cây non mọc thẳng, cây khoẻ, lá xanh lục do điều kiện chiếu sáng như thế nào?

 
 
 
 

Trong các kiểu hướng động dưới đây, rễ cây có thể hướng âm với tính

 
 
 
 

Quá trình tiêu hoá ở động vật có túi tiêu hoá chủ yếu diễn ra như thế nào?

 
 
 
 

Chức năng nào sau đây không đúng với răng của thú ăn cỏ?

 
 
 
 

Ý nào dưới đây không đúng với sự tiêu hoá thức ăn trong các bộ phận của ống tiêu hoá ở người?

 
 
 
 

Quá trình tiêu hoá ở động vật có ống tiêu hoá diễn ra như thế nào?

 
 
 
 

Sự tiến hoá của các hình thức tiêu hoá diễn ra theo hướng nào?

 
 
 
 

Chức năng nào sau đây không đúng với răng của thú ăn thịt?

 
 
 
 

Tiêu hoá là:

 
 
 
 Tìm theo từ khóa: ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan