Trắc nghiệm Sinh học 10


Trắc nghiệm Sinh học 10Trắc nghiệm Sinh học 10

1. Bào quan giữ chức năng phân huỷ tế bào già, các tế bào bị tổn thương không có khả năng hồi phục là

 
 
 
 

2. Đơn vị tổ chức cơ bản của mọi sinh vật là

 
 
 
 

3. Loại bào quan giữ chức năng cung cấp nguồn năng lượng chủ yếu của tế bào là

 
 
 
 

4. Các cấp tổ chức của thế giới sống đều là những hệ mở vì

 
 
 
 

5. Tế bào thực vật thường không có các bào quan sau:

 
 
 
 

6. Đặc điểm nào sau đây để phân biệt tế bào nhân sơ hay nhân thực?

 
 
 
 

7. Ở tế bào thực vật, bào quan chứa sắc tố quang hợp là

 
 
 
 

8. Riboxom định khu

 
 
 
 

9. Chức năng chính của mỡ là

 
 
 
 

10. Nước có vai trò quan đặc biệt với sự sống vì

 
 
 
 

11. Đơn phân của ADN là

 
 
 
 

12. Chức năng của ribôxôm là …

 
 
 
 

13. Loại bào quan giữ chức năng cung cấp nguồn năng lượng chủ yếu của tế bào là

 
 
 
 

Question 1 of 13


Tìm theo từ khóa:

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan