Trắc nghiệm Sinh học 10


Trắc nghiệm Sinh học 10Trắc nghiệm Sinh học 10

1. Loại bào quan giữ chức năng cung cấp nguồn năng lượng chủ yếu của tế bào là

 
 
 
 

2. Nước có vai trò quan đặc biệt với sự sống vì

 
 
 
 

3. Chức năng của ribôxôm là …

 
 
 
 

4. Ở tế bào thực vật, bào quan chứa sắc tố quang hợp là

 
 
 
 

5. Bào quan giữ chức năng phân huỷ tế bào già, các tế bào bị tổn thương không có khả năng hồi phục là

 
 
 
 

6. Tế bào thực vật thường không có các bào quan sau:

 
 
 
 

7. Các cấp tổ chức của thế giới sống đều là những hệ mở vì

 
 
 
 

8. Đơn phân của ADN là

 
 
 
 

9. Đơn vị tổ chức cơ bản của mọi sinh vật là

 
 
 
 

10. Đặc điểm nào sau đây để phân biệt tế bào nhân sơ hay nhân thực?

 
 
 
 

11. Chức năng chính của mỡ là

 
 
 
 

12. Riboxom định khu

 
 
 
 

13. Loại bào quan giữ chức năng cung cấp nguồn năng lượng chủ yếu của tế bào là

 
 
 
 

Question 1 of 13


Tìm theo từ khóa:

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan