Trắc nghiệm Sinh 11-01(10 câu)


1. Cân bằng nội môi là

 
 
 
 

2. Đặc điểm nào dưới đây không có ở thú ăn thực vật ?

 
 
 
 

3. Cơ chế duy trì cân bằng nội môi diễn ra theo trật tự nào?

 
 
 
 

4. Bộ phận thực hiện trong cơ chế duy trì cân bằng nội môi là:

 
 
 
 

5. Hệ tuần hoàn hở có ở…

 
 
 
 

6. Tụy tiết ra những hoocmôn tham gia vào cơ chế cân bằng nội môi nào?

 
 
 
 

7. Ý nào dưới đây không có vai trò chủ yếu đối với sự duy trì ổn định pH máu?

 
 
 
 

8. Dạ dày ở động Ngựa, thỏ, chuột. vật ăn thực vật nào có một ngăn?

 
 
 
 

9. Thận có vai trò quan trọng trong cơ chế cân bằng nội môi nào?

 
 
 
 

10. Bộ phận điều khiển trong cơ chế duy trì cân bằng nội môi là

 
 
 
 

Question 1 of 10


Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan