Trắc nghiệm Sinh 11-01(10 câu)


1. Thận có vai trò quan trọng trong cơ chế cân bằng nội môi nào?

 
 
 
 

2. Cân bằng nội môi là

 
 
 
 

3. Ý nào dưới đây không có vai trò chủ yếu đối với sự duy trì ổn định pH máu?

 
 
 
 

4. Tụy tiết ra những hoocmôn tham gia vào cơ chế cân bằng nội môi nào?

 
 
 
 

5. Dạ dày ở động Ngựa, thỏ, chuột. vật ăn thực vật nào có một ngăn?

 
 
 
 

6. Hệ tuần hoàn hở có ở…

 
 
 
 

7. Bộ phận thực hiện trong cơ chế duy trì cân bằng nội môi là:

 
 
 
 

8. Bộ phận điều khiển trong cơ chế duy trì cân bằng nội môi là

 
 
 
 

9. Đặc điểm nào dưới đây không có ở thú ăn thực vật ?

 
 
 
 

10. Cơ chế duy trì cân bằng nội môi diễn ra theo trật tự nào?

 
 
 
 

Question 1 of 10


Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan