Trắc nghiệm Sinh 11-01(10 câu)


1. Cân bằng nội môi là

 
 
 
 

2. Ý nào dưới đây không có vai trò chủ yếu đối với sự duy trì ổn định pH máu?

 
 
 
 

3. Bộ phận điều khiển trong cơ chế duy trì cân bằng nội môi là

 
 
 
 

4. Tụy tiết ra những hoocmôn tham gia vào cơ chế cân bằng nội môi nào?

 
 
 
 

5. Cơ chế duy trì cân bằng nội môi diễn ra theo trật tự nào?

 
 
 
 

6. Hệ tuần hoàn hở có ở…

 
 
 
 

7. Bộ phận thực hiện trong cơ chế duy trì cân bằng nội môi là:

 
 
 
 

8. Dạ dày ở động Ngựa, thỏ, chuột. vật ăn thực vật nào có một ngăn?

 
 
 
 

9. Đặc điểm nào dưới đây không có ở thú ăn thực vật ?

 
 
 
 

10. Thận có vai trò quan trọng trong cơ chế cân bằng nội môi nào?

 
 
 
 

Question 1 of 10


Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan