Trắc nghiệm online Hóa học lớp 8 – Bài 22


Trắc nghiệm online Hóa học lớp 8 – Bài 22

Số câu: 10 câu – Mỗi câu đúng được 1 điểm, Mỗi câu sai được 0 điểm

Dành cho học tập, luyện tập môn Hóa học lớp 8

Cách làm bài: dùng chuột hặc bàn phím chọn vào phương án bạn cho là đúng. Sau khi chọn, bấm nút NEXT cuối câu hỏi để chuyển sang câu hỏi khác.

Cuối bài, sẽ có phần tổng kết, chấm điểm. (Bấm vào chữ Results khi trả lời hết 10 câu)

Lưu ý: Theo nhiều nghiên cứu, trắc nghiệm có tính thích ứng. Có nghĩa là, càng làm nhiều lần 1 bài trắc nghiệm thì đáp án đúng sẽ hình thành đường mòn trí nhớ, do vậy sẽ trở thành phản xạ kiến thức. Bạn sẽ nhớ kiến thưc lâu hơn. Vì vậy hãy làm nhiều lần mỗi bài trắc nghiệm.Trắc nghiệm online Hóa học lớp 8 – Bài 22

1. Tất cả các kim loại trong dãy nào sau đây tác dụng được với H2O ở nhiệt độ thường?

 
 
 
 

2. Phản ứng nào dưới đây không phải là phản ứng thế?

 
 
 
 

3. Trong số các chất có công thức hoá học dưới đây, chất nào làm quì tím hoá đỏ?

 
 
 
 

4. Phản ứng nào dưới đây là phản ứng oxi hoá – khử?

 
 
 
 

5. Có những chất rắn sau: CaO, P2O5, MgO, Na2SO4. Dùng những thuốc thử nào để có thể phân biệt được các chất trên?

 
 
 
 

6. Có 6 lọ mất nhãn dung dịch các chất sau:

HCl, H2SO4, BaCl2, NaCl, NaOH, Ba(OH)2

Hãy chọn một thuốc thử để nhận biết các dung dịch trên

 
 
 
 

7. Phản ứng nào dưới đây không phải là phản ứng  oxi hoá- khử ?

 
 
 
 

8. Cho Cu tác dụng với dung dịch axit HCl sẽ có hiện tượng sau:

 
 
 
 

9. Trong phòng thí nghiệm có các kim loại Zn và Mg, các dung dịch axit H2SO4 loãng và HCl. Muốn điều chế được 1,12lít khí H2 (đktc) phải dùng kim loại nào, axit nào để chỉ cần một khối lượng nhỏ nhất?

 
 
 
 

10. Phản ứng nào dưới đây là phản ứn thế?

 
 
 
 

Question 1 of 10


Tìm theo từ khóa: , , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan