Trắc nghiệm online Hóa học lớp 8 – Bài 13


Trắc nghiệm online Hóa học lớp 8 – Bài 13

Số câu: 10 câu – Mỗi câu đúng được 1 điểm, Mỗi câu sai được 0 điểm

Dành cho học tập, luyện tập môn Hóa học lớp 8

Cách làm bài: dùng chuột hặc bàn phím chọn vào phương án bạn cho là đúng. Sau khi chọn, bấm nút NEXT cuối câu hỏi để chuyển sang câu hỏi khác.

Cuối bài, sẽ có phần tổng kết, chấm điểm. (Bấm vào chữ Results khi trả lời hết 10 câu)

Lưu ý: Theo nhiều nghiên cứu, trắc nghiệm có tính thích ứng. Có nghĩa là, càng làm nhiều lần 1 bài trắc nghiệm thì đáp án đúng sẽ hình thành đường mòn trí nhớ, do vậy sẽ trở thành phản xạ kiến thức. Bạn sẽ nhớ kiến thưc lâu hơn. Vì vậy hãy làm nhiều lần mỗi bài trắc nghiệm.Trắc nghiệm online Hóa học lớp 8 – Bài 13

1. Những chất dùng làm phân bón hoá học sau đây, chất nào có phần trăm khối lượng nitơ( còn gọi hàm lượng đạm) cao nhất?

 
 
 
 

2. Một oxit lưu huỳnh có thành phần gồm 2 phần khối lượng lưu huỳnh và 3 phần khối lượng oxi. Công thức hoá học của oxit đó là:

 
 
 
 

3. Cho các  oxit: NO2, PbO, Al2O3, Fe3O4. Oxit có phần trăm khối lượng oxi nhiều hơn cả là:

 
 
 
 

4. Cho các  oxit: CO2, NO2, SO2,PbO2,  . Oxit có phần trăm khối lượng oxi nhỏ nhất là:

Hãy lựa chon bằng cách suy luận, không dùng đến tính toán.

 
 
 
 

5. Cho cùng một khối lượng các kim loại là Mg, Al, Zn, Fe lần lượt vào dung dịch H2SO4 loãng, dư thì thể tích khí H2 lớn nhất thoát ra là của kim loại nào sau đây?

 
 
 
 

6. Hợp chất trong đó sắt chiếm 70% khối lượng là hợp chất nào trong số các hợp chất sau?

 
 
 
 

7. Oxit chứa 20% oxi về khối lượng và trong một oxit nguyên tố chưa biết có hoá trị II. Oxit có công thức hoá học là:

 
 
 
 

8. Hãy suy luận nhanh để cho biết chất nào giàu nitơ nhất trong các chất sau?

 
 
 
 

9. Thổi một luồng không khí khô đi qua ống đựng bột đồng dư, nung nóng, Khí thu được sau phản ứng là khí nào sau đây?

 
 
 
 

10. Hợp chất A có công thức Alx(NO3)3 và có PTK là 213. Giá trị của x là:

 
 
 
 

Question 1 of 10


Tìm theo từ khóa: , , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan