Tính nhanh phân số bài 5. Tính nhanh A=


Đăng nhập mới xem được nội dung này! 

Tính nhanh phân số bài 5. Tính nhanh A=$ \displaystyle \frac{4}{1x3x5}+\frac{4}{3x5x7}+\frac{4}{5x7x9}+\frac{4}{7x9x11}+\frac{4}{9x11x13}$

Xem giải chi tiết
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan