Lớp 3

Giải chi tiết bài tập lớp 3

Giải toán tìm quy luật số: Bài 18: Số nhà đầu tiên. Một dãy phố có 50 nhà. số nhà của 50 nhà đó được đánh là các số chẵn liên tiếp.

Giải toán tìm quy luật số: Bài 18: Số nhà đầu tiên. Một dãy phố có 50 nhà. số nhà của 50 nhà đó được đánh là các số chẵn liên tiếp. biết tổng của 50 số nhà của dãy phố đó bằng 4950. hãy cho biết số nhà đầu tiên và số nhà cuối cùng trong dãy số đó.
Hướng dẫn giải

Giải toán tìm quy luật số:Bài 17: Tìm số bị xóa . Trên bảng ghi các số : 15 ; 18 ; 21 ; 24 ; 27 ; 30 ; 33 ; 36. Bạn Hà xoá đi một số thì trung bình cộng của các số còn lại trên bảng là *4 (số có 2 chữ số). Hãy cho biết Hà đã xoá đi số nào?

Giải toán tìm quy luật số:Bài 17: Tìm số bị xóa . Trên bảng ghi các số : 15 ; 18 ; 21 ; 24 ; 27 ; 30 ; 33 ; 36. Bạn Hà xoá đi một số thì trung bình cộng của các số còn lại trên bảng là  *4 (số có 2 chữ số). Hãy cho biết Hà  đã xoá đi số nào?
Hướng dẫn giải

Giải toán Tiểu học: Tính tuổi. Tuổi của con hiện nay bằng 1/2 hiệu tuổi của bố và tuổi con. Bốn năm trước, tuổi con bằng 1/3 hiệu tuổi của bố và tuổi con. Hỏi khi tuổi con bằng 1/4 hiệu tuổi của bố và tuổi của con thì tuổi của mỗi người là bao nhiêu ?

Giải toán Tiểu học: Tính tuổi. Tuổi của con hiện nay bằng 1/2 hiệu tuổi của bố và tuổi con. Bốn năm trước, tuổi con bằng 1/3 hiệu tuổi của bố và tuổi con. Hỏi khi tuổi con bằng 1/4 hiệu tuổi của bố và tuổi của con thì tuổi của mỗi người là bao nhiêu ?

Bài giải :

Giải toán về số tự nhiên, dãy số, khoảng cách số: Bài 61. Tính tổng tất cả số thập phân có phần nguyên là 9, phần thập phân có 3 chữ số:

Đăng nhập mới xem được nội dung này! 

Giải toán về số tự nhiên, dãy số, khoảng cách số: Bài 61. Tính tổng tất cả số thập phân có phần nguyên là 9, phần thập phân có 3 chữ số:

Giải toán về số tự nhiên, dãy số, khoảng cách số: Bài 61. Tính tổng tất cả số thập phân có phần nguyên là 9, phần thập phân có 3 chữ số:

Hướng dẫn giải chi tiết

Xem thêm danh sách bài tập 

Giải toán 4-5-6: Tuyển tập bài toán Số tự nhiên – Số – Dãy số  (Phần II) có đáp án và hướng dẫn giải

Xem thêm: Những kiến thức cần nhớ về số tự nhiên, khoảng cách số

Giải toán 4-5-6 Viết thêm số vào phải – trái – Xem giữa

Giải toán 4-5-6: Tuyển tập bài tập Sô – Dãy số – Khoảng cách số – Phân III – Có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết