Lớp 6

Giải chi tiết bài tập lớp 6

Bài tập phép tính phân số 025. Tính tổng

BÀI  25. Tính tổng D= $ \displaystyle \frac{15}{90.94}$ + $ \displaystyle \frac{15}{94.98}$ + $ \displaystyle \frac{15}{98.102}$+ … +$ \displaystyle \frac{15}{146.150}$

Hướng dẫn giải chi tiết

Bài tập phép tính phân số 024. Tính tổng

BÀI  24. Tính tổng C = $ \displaystyle \frac{1}{25.27}$ + $ \displaystyle \frac{1}{27.29}$ + $ \displaystyle \frac{1}{29.31}$ +  …+ $ \displaystyle \frac{1}{73.75}$

Hướng dẫn giải chi tiết

Bài tập phép tính phân số 023. Tính tổng

Bài tập phép tính phân số  023. Tính tổng 

A=$ \displaystyle \frac{6}{15.18}$+$ \displaystyle \frac{6}{18.21}$+$ \displaystyle \frac{6}{21.24}$+ … + $ \displaystyle \frac{6}{87.90}$

Hướng dẫn giải chi tiết

Phân số tối giản-Bài 6 : Cho biểu thức

Phân số tối giản-Bài 6 : Cho biểu thức

$ \displaystyle A=\frac{{{a}^{3}}+2{{a}^{2}}-1}{{{a}^{3}}+2{{a}^{2}}+2a+1}$

a, Rút gọn biểu thức

b, Chứng minh rằng nếu a là số nguyên thì giá trị của biểu thức tìm được của câu a, là một phân số tối giản.

Phân số tối giản-Bài 3. Chứng minh rằng phân số sau đây tối giản với mọi số tự nhiên n∈ N*

Phân số tối giản-Bài 3. Chứng minh rằng phân số sau đây tối giản với mọi số tự nhiên n∈  N*

$ \frac{3n+1}{5n+2}$

Hướng dẫn giải chi tiết

Vì ở đây (3n +1) + (5n +2) và (3n +1) – (5n +2) đều không bằng 1 hoặc bằng – 1. Vậy làm thế nào để có được lời giải của bài Toán này?

Các em thử suy nghỉ rộng ra một chút nhé!!! Để có tổng hoặc hiệu của “tử” và “mẩu” bằng 1 hoặc – 1 thì ta phải làm mất n đi. Muốn vậy, ta chỉ cần nhân “tử” với 5 và nhân “mẩu” với 3, từ đó sẻ có ngay lời giải cho bài Toán.