Test trình độ Tin học – Hạng A2 Bài số 1(Theo đề thi cấp chứng chỉ Tin học A2)


Test trình độ Tin học – Hạng A2 (Theo đề thi cấp chứng chỉ Tin học A2)Test trình độ Tin học – Hạng A2 (Theo đề thi cấp chứng chỉ Tin học A2)

Trong soạn thảo Winword, công dụng của tổ hợp phím Ctrl – S là:

 
 
 
 

Khi đang làm việc với Excel, tổ hợp phím nào cho phép ngay lập tức đưa con trỏ về ô đầu tiên (ô A1) của bảng tính?

 
 
 
 

Trong soạn thảo Winword, công dụng của tổ hợp phím Ctrl – O là:

 
 
 
 

Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là chuỗi TINHOC. Tại ô B2 gõ công thức =RIGHT(A2,3) thì nhận được kết quả ?

 
 
 
 

Trong khi làm việc với Word, tổ hợp phím tắt nào cho phép chọn tất cả văn bản đang soạn thảo:

 
 
 
 

Khi đang soạn thảo văn bản Word, muốn phục hồi thao tác vừa thực hiện thì bấm tổ hợp phím:

 
 
 
 

Trong chế độ tạo bảng (Table) của phần mềm Winword, muốn tách một ô thành nhiều ô, ta thực hiện:

 
 
 
 

Trong mạng máy tính, thuật ngữ LAN có ý nghĩa gì?

 
 
 
 

Trong chế độ tạo bảng (Table) của phần mềm Winword, để gộp nhiều ô thành một ô, ta thực hiện : Chọn các ô cần gộp, rồi chọn menu lệnh :

 
 
 
 

Bạn hiểu B-Virus là gì ?

 
 
 
 

Dưới góc độ địa lí, mạng máy tính được phân biệt thành:

 
 
 
 

Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi “Tin hoc” ;ô B2 có giá trị số 2008. Tại ô C2 gõ vào công thức =A2+B2 thì nhận được kết quả:

 
 
 
 

Để kết thúc việc trình diễn trong PowerPoint, ta bấm:

 
 
 
 

Khi đang làm việc với Windows, muốn xem tổ chức các tệp và thư mục trên đĩa, ta có thể sử dụng :

 
 
 
 

Trong khi làm việc với Excel, muốn lưu bảng tính hiện thời vào đĩa, ta thực hiện

 
 
 
 

Trong bảng tính Excel, nếu trong một ô tính có các kí hiệu #####, điều đó có nghĩa là gì?

 
 
 
 

Trong soạn thảo Word, muốn trình bày văn bản dạng cột (dạng thường thấy tên các trang báo và tạp chí), ta thực hiện:

 
 
 
 

Trong khi làm việc với Excel, để nhập vào công thức tính toán cho một ô, trước hết ta phải gõ:

 
 
 
 

Trong soạn thảo Winword, công dụng của tổ hợp phím Ctrl – H là :

 
 
 
 

Trong Windows, khi xóa file hoặc folder thì nó được lưu trong Recycle Bin, muốn xóa hẳn file hoặc folder ta bấm tổ hợp phím ?

 
 
 
 

Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn thiết lập lại bố cục (trình bày về văn bản, hình ảnh, biểu đồ,…) của Slide, ta thực hiện :

 
 
 
 

Trong soạn thảo Winword, muốn định dạng văn bản theo kiểu danh sách, ta thực hiện:

 
 
 
 

Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị số 25 ; Tại ô B2 gõ vào công thức =SQRT(A2) thì nhận được kết quả:

 
 
 
 

Khi đang làm việc vơi Windows, muốn khôi phục lại đối tượng đã xóa trong Recycle Bin, ta thực hiện:

 
 
 
 

Phát biểu nào sau đây đúng?

 
 
 
 

Để máy tính có thể làm việc được, hệ điều hành cần nạp vào:

 
 
 
 Tìm theo từ khóa: , , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan