Test trình độ Tin học – Hạng A2 Bài số 1(Theo đề thi cấp chứng chỉ Tin học A2)


Test trình độ Tin học – Hạng A2 (Theo đề thi cấp chứng chỉ Tin học A2)



Test trình độ Tin học – Hạng A2 (Theo đề thi cấp chứng chỉ Tin học A2)

Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi “Tin hoc” ;ô B2 có giá trị số 2008. Tại ô C2 gõ vào công thức =A2+B2 thì nhận được kết quả:

 
 
 
 

Dưới góc độ địa lí, mạng máy tính được phân biệt thành:

 
 
 
 

Khi đang làm việc với Excel, tổ hợp phím nào cho phép ngay lập tức đưa con trỏ về ô đầu tiên (ô A1) của bảng tính?

 
 
 
 

Trong soạn thảo Winword, muốn định dạng văn bản theo kiểu danh sách, ta thực hiện:

 
 
 
 

Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị số 25 ; Tại ô B2 gõ vào công thức =SQRT(A2) thì nhận được kết quả:

 
 
 
 

Trong soạn thảo Word, muốn trình bày văn bản dạng cột (dạng thường thấy tên các trang báo và tạp chí), ta thực hiện:

 
 
 
 

Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là chuỗi TINHOC. Tại ô B2 gõ công thức =RIGHT(A2,3) thì nhận được kết quả ?

 
 
 
 

Phát biểu nào sau đây đúng?

 
 
 
 

Trong soạn thảo Winword, công dụng của tổ hợp phím Ctrl – H là :

 
 
 
 

Khi đang soạn thảo văn bản Word, muốn phục hồi thao tác vừa thực hiện thì bấm tổ hợp phím:

 
 
 
 

Để máy tính có thể làm việc được, hệ điều hành cần nạp vào:

 
 
 
 

Trong chế độ tạo bảng (Table) của phần mềm Winword, để gộp nhiều ô thành một ô, ta thực hiện : Chọn các ô cần gộp, rồi chọn menu lệnh :

 
 
 
 

Trong khi làm việc với Word, tổ hợp phím tắt nào cho phép chọn tất cả văn bản đang soạn thảo:

 
 
 
 

Bạn hiểu B-Virus là gì ?

 
 
 
 

Trong chế độ tạo bảng (Table) của phần mềm Winword, muốn tách một ô thành nhiều ô, ta thực hiện:

 
 
 
 

Trong soạn thảo Winword, công dụng của tổ hợp phím Ctrl – O là:

 
 
 
 

Khi đang làm việc với Windows, muốn xem tổ chức các tệp và thư mục trên đĩa, ta có thể sử dụng :

 
 
 
 

Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn thiết lập lại bố cục (trình bày về văn bản, hình ảnh, biểu đồ,…) của Slide, ta thực hiện :

 
 
 
 

Khi đang làm việc vơi Windows, muốn khôi phục lại đối tượng đã xóa trong Recycle Bin, ta thực hiện:

 
 
 
 

Trong soạn thảo Winword, công dụng của tổ hợp phím Ctrl – S là:

 
 
 
 

Trong bảng tính Excel, nếu trong một ô tính có các kí hiệu #####, điều đó có nghĩa là gì?

 
 
 
 

Trong Windows, khi xóa file hoặc folder thì nó được lưu trong Recycle Bin, muốn xóa hẳn file hoặc folder ta bấm tổ hợp phím ?

 
 
 
 

Trong mạng máy tính, thuật ngữ LAN có ý nghĩa gì?

 
 
 
 

Trong khi làm việc với Excel, muốn lưu bảng tính hiện thời vào đĩa, ta thực hiện

 
 
 
 

Trong khi làm việc với Excel, để nhập vào công thức tính toán cho một ô, trước hết ta phải gõ:

 
 
 
 

Để kết thúc việc trình diễn trong PowerPoint, ta bấm:

 
 
 
 



Tìm theo từ khóa: , , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan