Test trình độ Tin học – Hạng A2 – Đề số 3(Theo đề thi cấp chứng chỉ Tin học A2)


Test trình độ Tin học – Hạng A2 – Đề số 3(Theo đề thi cấp chứng chỉ Tin học A2)Test trình độ Tin học – Hạng A2 – Đề số 3(Theo đề thi cấp chứng chỉ Tin học A2)

Please enter your email:

Trong soạn thảo Winword, công dụng của tổ hợp Ctrl – F là :

 
 
 
 

Trong WinWord, tổ hợp phím nào cho phép ngay lập tức đưa con trỏ về đầu văn bản ?

 
 
 
 

Internet hiện nay phát triển ngày càng nhanh ; theo bạn, thời điểm Việt Nam chính thức gia nhập Internet là :

 
 
 
 

Hãy chọn ra tên thiết bị mạng?

 
 
 
 

Để trình diễn một Slide trong PowerPoint, ta bấm :

 
 
 
 

Người và máy tính giao tiếp thông qua :

 
 
 
 

Giả sử ngày hệ thống của máy tính là: 8/18/2008; Khi đó tại ô A2 gõ vào công thức =Today()-1 thì nhận được kết quả là:

 
 
 
 

Để chuẩn bị in một bảng tính Excel ra giấy ?

 
 
 
 

Trong Windows, có thể sử dụng chương trình nào như một máy tính bỏ túi ?

 
 
 
 

Trong soạn thảo Word, muốn trình bày văn bản trong khổ giấy theo hướng ngang ta chọn mục :

 
 
 
 

Trong máy tính RAM có nghĩa là gì ?

 
 
 
 

Trong soạn thảo Winword, muốn chuyển đổi giữa hai chế độ gõ : chế độ gõ chèn và chế độ gõ đè; ta bấm phím:

 
 
 
 

Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn dãy kí tự “1Angiang2″. Nếu sử dụng nút điền để điền dữ liệu đến các cột B2, C2, D2, E2; thì kết quả nhận được tại ô E2 là:

 
 
 
 

Trong soạn thảo văn bản Word, muốn lưu hồ sơ với một tên khác, ta thực hiện

 
 
 
 

Trong bảng tính Excel, tại ô A2 gõ vào công thức =IF(3>5,100,IF(5<6,200,300)) thì kết quả nhận được tại ô A2 là:

 
 
 
 

Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn dữ liệu là dãy kí tự “Tin hoc van phong” ; Tại ô B2 gõ vào công thức =PROPER(A2) thì nhận được kết quả?

 
 
 
 

Trong soạn thảo Winword, muốn định dạng lại trang giấy in, ta thực hiện:

 
 
 
 

Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là số 10 ; ô B2 có giá trị là số 3. Tại ô C2 gõ công thức =MOD(A2,B2) thì nhận được kết quả :

 
 
 
 

Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là chuỗi TINHOC. Tại ô B2 gõ công thức =LEFT(A2,3) thì nhận được kết quả ?

 
 
 
 

Trong Windows, từ Shortcut có ý nghĩa gì?

 
 
 
 

Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn dữ liệu là dãy kí tự “Tin hoc van phong” ; Tại ô B2 gõ vào công thức =LOWER(A2) thì nhận được kết quả?

 
 
 
 

Khi đang làm việc với WinWord (Excel), nếu lưu tệp vào đĩa, thì tệp đó ?

 
 
 
 

Bạn hiểu Virus tin học là gì ?

 
 
 
 

Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn xóa bỏ một Slide, ta thực hiện:

 
 
 
 

Trong bảng tính Excel, giao của một hàng và một cột được gọi là?

 
 
 
 Tìm theo từ khóa: , , , , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan