Test trình độ Tin học – Hạng A2 – Đề số 3(Theo đề thi cấp chứng chỉ Tin học A2)


Test trình độ Tin học – Hạng A2 – Đề số 3(Theo đề thi cấp chứng chỉ Tin học A2)Test trình độ Tin học – Hạng A2 – Đề số 3(Theo đề thi cấp chứng chỉ Tin học A2)

Please enter your email:

Trong bảng tính Excel, tại ô A2 gõ vào công thức =IF(3>5,100,IF(5<6,200,300)) thì kết quả nhận được tại ô A2 là:

 
 
 
 

Trong bảng tính Excel, giao của một hàng và một cột được gọi là?

 
 
 
 

Trong WinWord, tổ hợp phím nào cho phép ngay lập tức đưa con trỏ về đầu văn bản ?

 
 
 
 

Bạn hiểu Virus tin học là gì ?

 
 
 
 

Để chuẩn bị in một bảng tính Excel ra giấy ?

 
 
 
 

Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn xóa bỏ một Slide, ta thực hiện:

 
 
 
 

Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là chuỗi TINHOC. Tại ô B2 gõ công thức =LEFT(A2,3) thì nhận được kết quả ?

 
 
 
 

Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn dữ liệu là dãy kí tự “Tin hoc van phong” ; Tại ô B2 gõ vào công thức =PROPER(A2) thì nhận được kết quả?

 
 
 
 

Người và máy tính giao tiếp thông qua :

 
 
 
 

Trong Windows, có thể sử dụng chương trình nào như một máy tính bỏ túi ?

 
 
 
 

Trong Windows, từ Shortcut có ý nghĩa gì?

 
 
 
 

Trong soạn thảo Winword, muốn định dạng lại trang giấy in, ta thực hiện:

 
 
 
 

Internet hiện nay phát triển ngày càng nhanh ; theo bạn, thời điểm Việt Nam chính thức gia nhập Internet là :

 
 
 
 

Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là số 10 ; ô B2 có giá trị là số 3. Tại ô C2 gõ công thức =MOD(A2,B2) thì nhận được kết quả :

 
 
 
 

Trong máy tính RAM có nghĩa là gì ?

 
 
 
 

Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn dãy kí tự “1Angiang2″. Nếu sử dụng nút điền để điền dữ liệu đến các cột B2, C2, D2, E2; thì kết quả nhận được tại ô E2 là:

 
 
 
 

Trong soạn thảo Winword, công dụng của tổ hợp Ctrl – F là :

 
 
 
 

Giả sử ngày hệ thống của máy tính là: 8/18/2008; Khi đó tại ô A2 gõ vào công thức =Today()-1 thì nhận được kết quả là:

 
 
 
 

Trong soạn thảo văn bản Word, muốn lưu hồ sơ với một tên khác, ta thực hiện

 
 
 
 

Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn dữ liệu là dãy kí tự “Tin hoc van phong” ; Tại ô B2 gõ vào công thức =LOWER(A2) thì nhận được kết quả?

 
 
 
 

Trong soạn thảo Winword, muốn chuyển đổi giữa hai chế độ gõ : chế độ gõ chèn và chế độ gõ đè; ta bấm phím:

 
 
 
 

Để trình diễn một Slide trong PowerPoint, ta bấm :

 
 
 
 

Khi đang làm việc với WinWord (Excel), nếu lưu tệp vào đĩa, thì tệp đó ?

 
 
 
 

Hãy chọn ra tên thiết bị mạng?

 
 
 
 

Trong soạn thảo Word, muốn trình bày văn bản trong khổ giấy theo hướng ngang ta chọn mục :

 
 
 
 Tìm theo từ khóa: , , , , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan