Test online Sinh học 10 – HKI (PIII)- 10 câu


Test online Sinh học 10 – HKI  (PIII)- 10 câuTest online Sinh học 10 – HKI (PIII)- 10 câu

1. Bên ngoài  màng sinh chất  còn có một  lớp  thành tế bào  bao  bọc. Cấu tạo  này có  ở  loại tế bào  nào sau đây?

 
 
 
 

2. Khi tiến hành ẩm bào, tế bào có thể chọn được các chất cần thiết trong số hàng loạt các chất có ở xung quanh nó để đưa vào cơ thể vì

 
 
 
 

3. Thành tế bào  thực vật  có thành phần  hoá học  chủ yếu  bằng  chất 

 
 
 
 

4. Trong thành phần  của màng  sinh chất, ngoài  lipit và prôtêin còn có những  phần tử nào sau đây?

 
 
 
 

5. Khoảng  nhiệt độ  tối ưu cho hoạt động của Enzim trong cơ thể người là

 
 
 
 

6. Ở  tế bào  động vật , trên màng  sinh chất  có thêm  nhiều  phân tử côlesteeron có tác dụng 

 
 
 
 

7. Các chất có khả năng vận chuyển thụ động qua màng sinh chất có đặc điểm là 

 
 
 
 

8. Điều đưới  đây đúng  khi nói  về  sự  vận chuyển  thụ động  các  chất  qua  màng tế bào?

 
 
 
 

9. Tính vững  chắc  của thành  tế bào  nấm  có được  nhờ vào  chất nào  dưới  đây?

 
 
 
 

10. Nội  dung  nào sau đây  đúng khi nói  về thành  phần  hoá học  chính của   màng sinh chất ?

 
 
 
 

Question 1 of 10


Tìm theo từ khóa: ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan