Test online Sinh học 10 – HKI (PII)- 10 câu


Test online Sinh học 10 – HKI  (PII)- 10 câuTest online Sinh học 10 – HKI (PI)- 10 câu

1. Tập hợp các phản ứng sinh hoá trong tế bào được gọi là

 
 
 
 

2. Enzim có đặc tính nào sau đây?

 
 
 
 

3. Để giữ rau tươi, ta phải thường xuyên vảy nước vào rau vì

 
 
 
 

4. Trong quá trình tác động của emzym lên cơ chất, hoạt động của giai đoạn đầu tiên là

 
 
 
 

5. Trong tế bào, năng lượng là đại lượng đặc trưng cho khả năng nào?

 
 
 
 

6. Enzim xúc tác quá trình phân giải đường saccrôzơ là

 
 
 
 

7. Khi muốn ăn các tế bào như vi khuẩn hay mảnh vỡ tế bào thì tế bào động vật phải dùng phương thức

 
 
 
 

8. Nhiệt độ tối ưu của môi trường  là giá trị nhiệt độ mà ở đó

 
 
 
 

9. Trong quá trình tác động của enzym, có thể hiểucơ chất là

 
 
 
 

10. Phương thức vận chuyển các chất qua màng sinh chất từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp và không hao tốn năng lượng là phương thức …

 
 
 
 

Question 1 of 10


Tìm theo từ khóa: ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan