Test online Sinh học 10 – HKI (PI)- 10 câu


Test online Sinh học 10 – HKI  (PI)- 10 câuTest online Sinh học 10 – HKI (PI)- 10 câu

1. Quá trình nào dưới đây diễn ra không cần hao tốn năng lượng?

 
 
 
 

2. Nhập bào và xuất bào dựa trên cơ sở

 
 
 
 

3. Quan sát sư vận chuyểncủa một chất tan qua màng sinh chất nguwòi ta thấy chất tan đó được vận chuyển qua màng sinh chất từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao. Đây là hình thức

 
 
 
 

4. Trạng thái tiềm ẩn của năng lượng được gọi là

 
 
 
 

5. Enzim Prôtêaza có tác dụng xúc tác quá trình nào sau đây?

 
 
 
 

6. Sự biến đổi của năng lượng từ dạng này sang dạng khác được gọi là

 
 
 
 

7. Enzim có bản chất là

 
 
 
 

8. Trong phân tử ATP, hai nhóm phốt phát ngoài cùng chứa liên kết nào?

 
 
 
 

9. Khi nhiệt độ môi trường vượt quá nhiệt độ tối ưu của enzim, hoạt tính của enzym sẽ như thế nào?

 
 
 
 

10. Hoạt động nào sau đây là của enzim?

 
 
 
 

Question 1 of 10


Tìm theo từ khóa: ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan