Tag Archives: Sinh 10

Câu hỏi sinh 10 và hướng dẫn trả lời. Mô tả thành phần cấu tạo của một nuclêôtit và liên kết giữa các nuclêôtit trong phân tử ADN. Điểm khác nhau giữa các nuclêôtit là gì?

Câu hỏi sinh 10 và hướng dẫn trả lời.  Mô tả thành phần cấu tạo của một nuclêôtit và liên kết giữa các nuclêôtit trong phân tử ADN. Điểm khác nhau giữa các nuclêôtit là gì?
Hướng dẫn trả lời:


– ADN có cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, mỗi đơn phân là một nuclêôtit.