Tag Archives: Hoán vị gen

Hệ thống bài tập vận dụng: Hoán vị gen

Trong khuôn khổ bài viết này, tôi không đưa ra toàn bộ các bài tập đã sử dụng mà chỉ giới thiệu các dạng bài tập khác nhau, mỗi dạng có một số bài tập minh hoạ và có lời giải đi kèm.

Giải chi tiết bài tập Hoán vị gen – Bài 150.

Giải chi tiết bài tập Hoán vị gen – Bài  150. Ở ruồi giấm, xét hai cặp gen nằm trên cùng một cặp nhiễm sắc thể thường. Cho hai cá thể ruồi giấm giao phối với nhau thu được F1. Trong tổng số cá thể thu được ở F1, số cá thể có kiểu gen đồng hợp tử trội và số cá thể có kiểu gen đồng hợp tử lặn về cả hai cặp gen trên đều chiếm tỉ lệ 4%.

Giải chi tiết bài tập Hoán vị gen – Bài 146

Giải chi tiết bài tập Hoán vị gen – Bài  146. Trong một cơ quan sinh sản của thỏ,người ta thống kê được 120 tế bào sinh giao tử đực có kiểu gen(Ab/aB) tham gia giảm phân tạo giao tử.

Nếu cho rằng hiệu suất thụ tinh là 100%, sau giao phối với thỏ cái có cùng kiểu gen thì thế hệ lai thấy xuất hiện 4 kiểu hình trong đó kiểu hình lông đen,mắt hạt lựu chiếm 4%.

Biết mọi diễn biến của NST trong giảm phân của tế bào sinh tinh và sinh trứng là như nhau.

Số tế bào sinh tinh khi giảm phân xảy ra hoán vị gen là bao nhiêu?

Giải chi tiết bài tập Hoán vị gen – Bài 145

Giải chi tiết bài tập Hoán vị gen – Bài  145:

F1 mang 4 cặp gen dị hợp trên 2 cặp NST tương đồng : cặp NST số 1 AB / ab f = 10% , cặp NST số 2 De / dE , f = 20%. Mỗi gen – 1 tính trạng.

Theo lí thuyết tỉ lệ cá thể có KH trội về tất cả các tính trạng là bao nhiêu?

Giải chi tiết bài tập Hoán vị gen – Bài 144

Giải chi tiết bài tập Hoán vị gen – Bài  144. Ở một loài thực vật nếu trong kiểu gen có hai alen trội A và B thí cho kiểu hính thân cao,nếu thiếu một hoặc cả hai alen trội nói trên thì cho kiểu hính thân thấp .Alen D qui định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen d qui định hoa trắng.Cho giao phấn dị hợp về 3 cặp gen trên thu được đời con phân li theo tỉ lệ 9 cây cao,hoa đỏ:3 cây thấp,hoa đỏ:4 cây thấp ,hoa trắng.Biết các gen qui định tính trạng nằm trên nhiễm sắc thể thường,quá trình giảm phân không xảy ra đột biến và hoán vị. Phép lai nào sau đây là phù hợp với kết quả trên?

Giải chi tiết bài tập Hoán vị gen – Bài 143

Giải chi tiết bài tập Hoán vị gen – Bài  143.Cho lai 2 cơ thể đều thuần chủng có kiểu hình thân nâu, đuôi dài với thân xám, đuôi ngắn. F1 đồng loạt thu được thân xám đuôi dài. Tiếp tục cho F1 lai với nhau, F2 thu được 4 loại kiểu hình, trong đó kiểu hình giống F1 chiếm 54%.

Giải chi tiết bài tập Hoán vị gen – Bài 137

Giải chi tiết bài tập Hoán vị gen – Bài 137:: Khi lai giữa chuột lông quăn, ngắn với chuột lông thẳng, dài nhận được F1 đều là chuột lông quăn, dài. Đem F1 giao phối với chuột lông thẳng, ngắn thế hệ lai xuất hiện 4 kiểu hình phân phối theo tỷ lệ 3 chuột lông quăn, ngắn : 3 chuột lông thẳng, dài : 1 chuột lông quăn, dài : 1 chuột lông thẳng, ngắn, biết mỗi tính trạng do một gen trên cặp nhiễm sắc thể thường điều khiển.

Giải chi tiết bài tập Hoán vị gen – Bài 136

Giải chi tiết bài tập Hoán vị gen – Bài 136:  Cho P đều thuần chủng, khác nhau hai cặp gen, thấy đời F1 xuất hiện cây chín sớm, quả trắng. Cho F1 tự thụ phấn thu được F2 4 kiểu hình, gồm 37600 cây, trong đó có 375 cây chín muộn, quả xanh.