Tag Archives: danh sách bài tập toán tiểu học

Giải toán 4-5-6: Viết thêm 1 hay nhiều chữ số vào bên phải, bên trái hoặc xen giữa một số tự nhiên.

  1. Sử dụng cấu tạo thập phân của số: Dạng viết thêm 1 hay nhiều chữ số vào bên phải, bên trái hoặc xen giữa một số tự nhiên.
  2. Lưu ý: Khi viết thêm 1 số vào bên trái hay bên phải hay xem giữ một số tự nhiên thì giá trị số mới sẽ tăng lên. Giá trị tăng phụ thuộc vị trí thêm, giá trị chữ số được thêm vào.

          Khi làm bài tập, thường sử dụng phương pháp phân tích số hoặc lập luận, tư duy logic.