Sinh học 12

Kiến thứ sinh học 12, bài tập sinh học 12

Hỏi đáp sinh thái học – Câu 13. Trình bày các mối quan hệ giữa các loài trong quần xã (hội sinh, hợp sinh, cộng sinh, ức chế – cảm nhiễm, vật ăn thịt – con mồi và vật chủ – vật kí sinh).

Hỏi đáp sinh thái học – Câu 13. Trình bày các mối quan hệ giữa các loài trong quần xã (hội sinh, hợp sinh, cộng sinh, ức chế – cảm nhiễm, vật ăn thịt – con mồi và vật chủ – vật kí sinh).

Hướng dẫn trả lời.

Giải bài tập ADN-ARN-Pr:Bài 4. Một gen có chiều dài 0,408µm. Trong gen hiệu số giữa ađênin với một loại nuclêôtít khác là 240 (Nu). Trên mạch một của gen có Timin=250. Trên mạch hai của gen có Guanin là 14%.

Giải bài tập ADN-ARN-Pr:Bài 4. Một gen có chiều dài 0,408µm. Trong gen hiệu số giữa ađênin với một loại nuclêôtít khác là 240 (Nu). Trên mạch một của gen có Timin=250. Trên mạch hai của gen có Guanin là 14%.

Giải bài tập ADN-ARN-Pr:Bài 3. Tế bào lưỡng bội của ruồi giấm (2n = 8) có

Giải bài tập ADN-ARN-Pr:Bài 3. Tế bào lưỡng bội của ruồi giấm (2n = 8) có khoảng 2,83 x 108 cặp nuclêôtit. Nếu chiều dài trung bình của NST ruồi giấm ở kì giữa dài khoảng 2 micrômét (µm) thì nó cuộn chặt lại và làm ngắn đi bao nhiêu lần so với chiều dài kéo thẳng của phân tử ADN?

Hướng dẫn giải:

Giải bài tập ADN-ARN-Pr: Bài 1. Một gen có 60 vòng xoắn và có chứa 1450 liên kết hyđrô. Trên mạch thứ nhất của gen có 15% ađênin và 25% xitôzin.

Đăng nhập mới xem được nội dung này! 

Giải bài tập ADN-ARN-Pr: Bài 1. Một gen có 60 vòng xoắn và có chứa 1450 liên kết hyđrô. Trên mạch thứ nhất của gen có 15% ađênin và 25% xitôzin.

Xác định:
1. Số lượng và tỉ lệ từng loại nuclêôtit của gen?
2. Số lượng và tỉ lệ từng loại nuclêôtit của gen trên mỗi mạch gen?
3. Số liên kết hoá trị của gen?

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải bài tập ADN-ARN-Pr

100 bài tập về cấu trúc ADN, ARN, Protein có đáp án và giải chi tiết