Sinh học 12

Kiến thứ sinh học 12, bài tập sinh học 12

Hệ thống bài tập vận dụng: Hoán vị gen

Trong khuôn khổ bài viết này, tôi không đưa ra toàn bộ các bài tập đã sử dụng mà chỉ giới thiệu các dạng bài tập khác nhau, mỗi dạng có một số bài tập minh hoạ và có lời giải đi kèm.

Hỏi đáp sinh thái học – Câu 21. Trình bày cơ sở sinh thái học của việc khai thác tài nguyên và bảo vệ thiên nhiên: các dạng tài nguyên và sự khai thác của con người ;

Hỏi đáp sinh thái học – Câu 21. Trình bày cơ sở sinh thái học của việc khai thác tài nguyên và bảo vệ thiên nhiên: các  dạng tài nguyên và sự khai thác của con người  ; tác động của việc khai thác tài nguyên lên sinh quyển; quản lí tài nguyên cho phát triển bền vững, những biện pháp cụ thể bảo vệ sự đa dạng sinh học, giáo dục bảo vệ môi trường.

Hướng dẫn trả lời.