Lịch sử 12

Kiến thức lịch sử 12, Lịch sử 12, Ôn thi lịch sử

Lịch sử: Công cuộc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt Nhà nước (1975 – 1976) diễn ra như thế nào? Ý nghĩa của công cuộc thống nhất về Nhà nước ?

LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NAY (2000)

VIỆT NAM TỪ NĂM 1975 ĐẾN NĂM 2000

Lịch sử: Công cuộc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt Nhà nước (1975 – 1976) diễn ra như thế nào? Ý nghĩa của công cuộc thống  nhất về Nhà nước ?

Trả lời

Lịch sử: Hãy cho biết điều kiện lịch sử Đảng ta đề ra chủ trương, kế hoạch giải phóng miền Nam? Nêu nội dung, ý nghĩa của chủ trương, kế hoạch đó

LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NAY ( 2000)

VIỆT NAM TỪ NĂM 1954 ĐẾN NĂM 1975

Lịch sử:  Hãy cho biết điều kiện lịch sử Đảng ta đề ra chủ trương, kế hoạch giải phóng miền Nam? Nêu nội dung, ý nghĩa của chủ trương, kế hoạch đó

Trả lời

Lịch sử: Hãy cho biết âm mưu, hành động mới của Mĩ và chính quyền Sài Gòn sau Hiệp định Pari ? Cuộc đấu tranh của nhân dân ta ở miền Nam chống âm mưu và hành động mới của Mĩ diễn ra như thế nào?

LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NAY ( 2000)

VIỆT NAM TỪ NĂM 1954 ĐẾN NĂM 1975

Lịch sử: Hãy cho biết âm mưu, hành động mới của Mĩ và chính quyền Sài Gòn sau Hiệp định Pari ? Cuộc đấu tranh của nhân dân ta ở miền Nam chống âm mưu và hành động mới của Mĩ  diễn ra như thế nào?

Trả lời

Lịch sử: Hiệp định Pa-ri năm 1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam được kí trong bối cảnh lịch sử như thế nào? Nội dung cơ bản và ý nghĩa của Hiệp định?

LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NAY ( 2000)

VIỆT NAM TỪ NĂM 1954 ĐẾN NĂM 1975

Lịch sử: Hiệp định Pa-ri năm 1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam được kí trong bối cảnh lịch sử như thế nào? Nội dung cơ bản và ý nghĩa của Hiệp định?

Trả lời