Ngữ văn 11

Hỏi đáp Sinh học: Sinh lí thực vật – Sinh lí động vật (Phần 8)

Hỏi đáp Sinh học: Sinh lí thực vật – Sinh lí động vật (Phần 8)

A. Câu hỏi

Câu 1: Nêu đặc điểm của lá cây xanh thích nghi với chức năng quang hợp

Câu 2: Nếu thành phần và chức năng của hệ sắc tố quang hợp trong lá cây

Câu 3. Nêu khái niệm và điều kiện cần có của pha sáng trong quang hợp