Sinh học: 100 bài toán Hoán vị gen có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết (Phần III – 20 bài)


Sinh học: 100 bài toán Hoán vị gen có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết (Phần III – 20 bài)

Lưu ý: Bấm vào chữ Giải chi tiết cuối mỗi bài để xem giải chi tiết.Giải Giải chi tiết bài tập hoán vị gen Số41. Xét tổ hợp gen Ab/aB Dd, nếu tần số hoán vị gen là 18% thì tỉ lệ phần trăm các loại giao tử hoán vị của tổ hợp gen này là

A. ABD = Abd = aBD = abd = 4,5%.                       B.ABD = ABd = abD = abd = 4,5%.

C. ABD = Abd = aBD = abd = 9,0%.                       D. ABD = ABd = abD = abd = 9,0%.

Giải chi tiết

Giải Giải chi tiết bài tập hoán vị gen Số42: Cho các cơ thể có kiểu gen dị hợp 2 cặp gen( mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng) lai với nhau tạo ra 4 loại kiểu hình, trong đó loại kiểu hình lặn về 2 tính trạng chiếm 0,09. Phép lai nào sau đây không giải thích đúng kết quả trên?

Giải chi tiết

Giải Giải chi tiết bài tập hoán vị gen Số43: Một loài hoa: gen A: thân cao, a: thân thấp, B: hoa kép, b: hoa đơn, D: hoa đỏ, d: hoa trắng. Trong di truyền không xảy ra hoán vị gen. Xét phép lai P(Aa,Bb,Dd) × (aa,bb,dd) nếu Fb xuất hiện tỉ lệ 1 thân cao, hoa kép, trắng: 1 thân cao, hoa đơn, đỏ: 1 thân thấp, hoa kép, trắng: 1 thân thấp, hoa đơn, đỏ kiểu gen của bố mẹ là:

A. Bb AD/ab x bb ad/ad

B. Bb Ad/aD x bb ad/ad

C. AaBd/bD x aa bd/bd

D. AaBD/bd x aabd/bd

Giải chi tiết

Giải Giải chi tiết bài tập hoán vị gen Số44: Ở một ruồi giấm cái có kiểu gen Bv/bV, khi theo dõi 2000 tế bào sinh trứng trong điều kiện thí nghiệm, người ta phát hiện 360 tế bào có xẩy ra hoán vị gen giữa V và v. Như vậy khoảng cách giữa B và V là:

A. 18 cM.                    B. 9 cM.                      C. 36 cM.                    D. 3,6 cM.

Giải chi tiết

Giải Giải chi tiết bài tập hoán vị gen Số45:Cho biết mỗi tính trạng do 1 gen quy định và tính trạng trội là trội hoàn toàn. ở phép lai:AB/ab Dd  x AB/abdd, nếu xảy ra hoán vị gen ở cả 2 giới với tần số là 20% thì kiểu hình A-B-D-  ở đời con chiếm tỷ lệ

A. 45%                                 B. 33%                             C. 35%                             D. 30%

Giải chi tiết

Giải Giải chi tiết bài tập hoán vị gen Số46. Quá trình giảm ở cơ thể có kiểu gen AaBd/bD xảy ra hoán vị với tần số 25%. Tỉ lệ phần trăm các loại giao tử hoán vị được tạo ra là:

A . ABD = Abd = aBD = abd = 6,25%                        B . ABD = abD = Abd = aBd = 6,25%

C . ABD = aBD = Abd = abd = 12,5%                        D . ABD = ABd = aBD = Abd = 12,5%

Giải chi tiết

Giải Giải chi tiết bài tập hoán vị gen Số 47:  Xét 3 tế bào sinh dục trong một cá thể ruồi giấm đực có kiểu gen AB/ab De/dE. Gen A cách gen B 15 cM, gen D cách gen E 20 cM. Ba tế bào trên giảm phân tạo ra số loại tinh trùng tối đa có thể có là

A  6.                                   B  16.                                 C  12.                                 D  4.

Giải chi tiết

Giải Giải chi tiết bài tập hoán vị gen Số48.Ở phép lai giữa ruồi giấm AB/ab XDXd với ruồi giấm AB/abXDY cho F1 có kiểu hình đồng hợp lặn về tất cả các tính trạng chiếm tỉ lệ 4,375%. Tần số hoán vị gen là

A. 40%.                              B. 30%.                          C. 35%.                           D. 20%.

Giải chi tiết

Giải Giải chi tiết bài tập hoán vị gen Số49. Cơ thể   AB/ab CD/cd  chỉ có hoán vị gen ở B và b với tần số 20% thì tỉ lệ giao tử Ab CD là

A. 20%.                             B. 10%.                              B. 15%.                              D. 5%.

Giải chi tiết

  1. Giải Giải chi tiết bài tập hoán vị gen Số50. Ở ruồi giấm, gen A quy định thân xám là trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen, gen B quy định cánh dài là trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt. Hai cặp gen này cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thường. Gen D quy định mắt đỏ là trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng. Gen quy định màu mắt nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X, không có alen tương ứng trên Y. Phép lai:  AB/ab XDXd x AB/ab XDY      cho F1  có kiểu hình thân đen, cánh cụt, mắt đỏ chiếm tỉ lệ 15%.Tính theo lí thuyết, tần số hoán vị gen là
    1. 20%.                            B. 18%.                         C. 15%.                          D. 30%.
    2. Giải chi tiết

Giải Giải chi tiết bài tập hoán vị gen Số51.Ở ruồi giấm, tính trạng thân xám trội hoàn toàn so với tính trạng thân đen, cánh dài trội hoàn toàn so với cánh ngắn. Các gen quy định màu thân và chiều dài cánh cùng nằm trên 1 nhiễm sắc thể và cách nhau 40 cM. Cho ruồi giấm thuần chủng thân xám, cánh dài lai với ruồi thân đen, cánh cụt; F1 thu được 100% thân xám, cánh dài. Cho ruồi cái F1 lai với ruồi thân đen, cánh dài dị hợp. F2 thu được kiểu hình thân xám, cánh cụt chiếm tỉ lệ

A.20%.                              B.10%.                               C.30%.                               D.15%.

Giải chi tiết

Giải Giải chi tiết bài tập hoán vị gen Số52.Hai gen A và B cùng nằm trên một NST ở vị trí cách nhau 40cM. Nếu mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng và trội hoàn toàn thì ở phép lai Ab/aB x Ab/ab, kiểu hình mang cả hai tính trạng trội (A-B-) sẽ chiếm tỉ lệ

A. 25%.                              B. 35%.                          C. 30%.                           D. 20%.

Giải chi tiết

Giải Giải chi tiết bài tập hoán vị gen Số53.Một cá thể có kiểu gen AaBD/bd  (tần số hoán vị gen giữa hai gen B và D là 20%). Tỉ lệ loại giao tử abD là :

A. 5%                                 B. 20%                           C. 15%                            D. 10%.

Giải chi tiết

Giải Giải chi tiết bài tập hoán vị gen Số54: Theo dõi sự di truyền của 2 cặp tính trạng được quy định bởi 2 cặp gen và di truyền trội hoàn toàn. Nếu F1 có tỷ lệ kiểu hình  7A-B- : 5A-bb : 1aaB- : 3aabb thì kiểu gen của P và tần số hoán vị gen là

Giải chi tiết

Giải Giải chi tiết bài tập hoán vị gen Số55: Cho biết mỗi tính trạng do 1 gen quy định và tính trạng trội là trội hoàn toàn. Trong phép lai: AB/ab Dd x AB/ab dd, nếu xảy ra hoán vị gen cả 2 giới với tần số là 20% thì kiểu hình aaB-D-  ở đời con chiếm tỷ lệ

A. 12 %                          B. 9 %                            C. 4,5%                          D. 8 %

Giải chi tiết

Giải Giải chi tiết bài tập hoán vị gen Số56:  ở lúa A: Thân cao trội so với  a: Thân thấp;  B: Hạt dài trội so với  b: Hạt tròn. Cho lúa F1 thân cao hạt dài dị hợp tử về hai cặp gen tự thụ phấn thu được F2  gồm 4000 cây với 4 loại kiểu hình khác nhau trong đó 640 cây thân thấp hạt tròn. Cho biết diễn biến của NST trong giảm phân là hoàn toàn giống nhau ở bố và mẹ. Tần số hoán vị gen là:

A. 10%.                                B. 16%.                             C. 20%.                     D. 40%.

Giải chi tiết

Giải Giải chi tiết bài tập hoán vị gen Số57: Ở ớt, thân cao (do gen A) trội so với thân thấp (a); quả đỏ (B) trội so với quả vàng (b). Hai gen nói trên cùng nằm trên 1 NST thường. Cho các cây P dị hợp tử cả 2 cặp gen tự thụ phấn, thu được F1 có tỉ lệ phân tính: 1 cao, vàng : 2 cao, đỏ : 1 thấp, đỏ. Kết luận nào sau đây là đúng?

A    P dị hợp tử đều, hoán vị gen ở 1 giới tính với tần số 50%.

B     Hai cặp gen liên kết hoàn toàn, P dị hợp tử chéo

C    P dị hợp tử chéo, hai cặp gen liên kết hoàn toàn hoặc có hoán vị gen ở 1 giới tính

D    Ở P, một trong 2 gen bị ức chế, cặp gen còn lại trội – lặn không hoàn toàn.

Giải chi tiết

Giải Giải chi tiết bài tập hoán vị gen Số 58: Ở cà chua gen A quy định thân cao, a quy định thân thấp, B quy định quả tròn, b quy định quả bầu dục, các gen cùng nằm trên một cặp NST tương đồng. Tiến hành lai phân tích F1 dị hợp , F2 thu được: 800 thân cao, quả bầu dục; 800 thân thấp, quả tròn; 200 thân cao, quả tròn; 200 thân thấp, quả bầu dục. F1 có  kiểu  gen và tần số hoán vị gen là

A. Ab/aB, 20 %                       B. AB/ab,  20 %                        C. AB/ab, 10 %         D. Ab/aB,  10 %

Giải chi tiết

Giải Giải chi tiết bài tập hoán vị gen Số59: Một cơ thể có kiểu gen AB // ab nếu có 200 tế bào của cơ thể này giảm phân tạo tinh trùng, trong đó có 100 tế bào  xảy ra hiện tượng hoán vị gen ở cặp NST chứa cặp gen trên. Tần số hoán vị gen  là:

A. 25%.                            B. 50%.                           C. 12,5%.                         D. 75%.

Giải chi tiết

Giải Giải chi tiết bài tập hoán vị gen Số60: Ở ruồi giấm thân xám (A), thân đen (a), cánh dài (B), cánh cụt (b). Các gen này cùng nằm trên một cặp NST tương đồng. Tiến hành lai giữa 1 ruồi giấm đực có kiểu gen  AB/Ab  với ruồi giấm cái dị hợp tử, ở F2 thu được kết quả : 3 mình xám, cánh dài : 1 mình xám, cánh cụt. Ruồi giấm cái dị hợp tử đem lai có kiểu gen và đặc điểm di truyền như sau

A.  AB/ab, các gen di truyền liên kết hoàn toàn.

B. AB/ab  hoặc Ab/aB, các gen di truyền liên kết hoàn toàn hoặc hoán vị.

C. Ab/aB, các gen di truyền liên kết hoàn toàn.

D. AB/Ab hoặc AB/ab hoặc Ab/aB, các gen di truyền liên kết hoàn toàn.

Giải chi tiết

Xem thêm

- Phương pháp giải bài tập Hoán vị gen

- Tuyển tập bài tập Hoán vị gen có đáp án và giải chi tiết

- Tính tỉ nhanh lệ kiểu hình trong Hoán vị gen

- Danh sách bài tập Hoán vị gen có giải chi tiết


Tìm theo từ khóa: , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan