Phương pháp so sánh phân số bằng cách só sánh phần hơn


6. So sánh hai phần hơn của hai phân số với 1

6.1. Giải thích: Phần hơn của một phân số với 1 được hiểu là hiệu giữa phân số đó với 1.Ví dụ: phân số $ \displaystyle \frac{4}{3}$

có phần hơn  là $ \displaystyle \frac{4}{3}-1=\frac{1}{3}$

6.2. Phạm vi áp dụng:

- Thông thường, áp dụng khi cả hai phân số lớn hơn 1.

- áp dụng cụ thể như sau:

+ Đặt A = Tử số phân số thứ nhất – Mẫu số phân số thứ nhất;

+ Đặt B = Tử số phân số thứ hai – Mẫu số phân số thứ hai;

Cách so sánh phần hơn được dùng khi A = B.(Hiệu tử số trừ mẫu số của mỗi phân số bằng nhau)

Nếu trong trường hợp A B ta có thể sử dụng tính chất cơ bản của phân số để biến đổi đưa về 2 phân số mới có hiệu giữa mẫu số và tử số của hai phân số bằng nhau.

6.3. Quy tắc so sánh: Phân số nào có phần hơn lớn hơn thì phân số đó lớn hơn

6.4. Các bước tiến hành

Bước 1:Tìm phần hơn.

Bước 2.So sánh phần hơn với nhau, kết luận.

Ví dụ 1. So sánh hai phân số:

$ \displaystyle \frac{327}{326}$  và $ \displaystyle \frac{326}{325}$

Bước 1. Trước khi làm bài: Tìm phương pháp so sánh để áp dụng

1. Nhận xét hai phân số cần so sánh

- Hai phân số đều > 1.

- Hai phân số có hiệu giữa tử số và mẫu số bằng nhau.

2. Kết luận phương pháp áp dụng

- Từ nhận xét ở bước 1 => Kết luận: Để so sánh hai phân số trên ta có thể áp dụng phương pháp so sánh phần hơn c?a hai phân số đó.

Bước 2. Tiến hành làm bài

1. Tìm phần hơn

- Phần hơn của  $ \displaystyle \frac{327}{326}$ là $ \displaystyle \frac{1}{326}$

- Phần hơn của   $ \displaystyle \frac{326}{325}$ là $ \displaystyle \frac{1}{325}$

2. So sánh phần hơn, kết luận

Vì $ \displaystyle \frac{1}{326}$ < $ \displaystyle \frac{1}{325}$

Nên

$ \displaystyle \frac{327}{326}$ < $ \displaystyle \frac{326}{325}$

Xem thêm

Bài tập so sánh phân số có giải chi tiết


Tìm theo từ khóa: , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan