Ôn thi HSG lớp 9 Sinh học: QUY LUẬT TƯƠNG TÁC GEN


Ôn thi HSG lớp 9 Sinh học: QUY LUẬT TƯƠNG TÁC GEN 1. QUY LUẬT DI TRUYỀN TƯƠNG TÁC NHIỀU GEN QUI ĐỊNH MỘT TÍNH TRẠNG

- Nội dung: Là hiện tượng các cặp gen không alen nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau cùng tương tác qui định một cặp tính trạng.

- Tương tác tạo nhiều biến dị tổ hợp có ý nghĩa đối với chọn giống và tiến hoá

- Sơ đồ lai chung:

F1                   AaBb                  x                      AaBb

G          AB, Ab, aB, ab                           AB, Ab, aB, ab

F2         1AABB :  2AABb :  2AaBB : 4AaBb

: 1 AAbb :  2Aabb : 1 aaBB : 2aaBb : 1aabb

 1. Kiểu tương tác bổ trợ: Tương tác bổ trợ giữa 2 gen trội không alen hoặc 2 gen lặn không alen làm xuất hiện các tỉ lệ:

+ Tỉ lệ 9 : 7

VD: Cho F1  dị hợp 2 cặp gen, kiểu hình thân cao tự thụ phấn, F2 cho tỉ lệ 9 cao : 7 thấp

Giải thích: KG 9 (A-B-) qui định thân cao

KG 3(A-bb), 3(aaB-), 1 aabb qui định thân thấp

+ Tỉ lệ 9 : 6 : 1

VD: Cho bí F1  dị hợp 2 cặp gen, kiểu hình quả dẹt tự thụ phấn, F2 cho tỉ lệ 9 dẹt : 6 tròn : 1 dài

Giải thích: KG 9 (A-B-) qui định quả dẹt

KG 3(A-bb), 3(aaB-) qui định quả tròn

KG 1 aabb qui định thân thấp

+ Tỉ lệ 9 : 3 : 4

VD: Cho thỏ F1  dị hợp 2 cặp gen, kiểu hình lông trắng tạp giao, F2 cho tỉ lệ 9 trắng: 3 nâu : 4 xám

Giải thích: KG 9 (A-B-) qui định lông trắng

KG 3(A-bb) qui định lông nâu

KG 3(aaB-), 1 aabb qui định lông xám

+ Tỉ lệ 9 : 3 : 3 : 1

VD: Cho gà F1  dị hợp 2 cặp gen, kiểu hình mào quả đào tạp giao, F2 cho tỉ lệ 9 mào quả đào: 3 mào hoa hồng: 3 mào quả đậu : 1 mào hình lá

Giải thích: KG 9 (A-B-) qui định mào quả đào

KG 3(A-bb) qui định mào hoa hồng

KG 3(aaB-) qui định mào quả đậu

KG 1 aabb qui định mào hình lá

 1. Kiểu tương tác át chế: bao gồm át chế do gen trội hoặc gen lặn này át chế biểu hiện kiểu hình của gen lặn trội và gen lặn không alen khác làm xuất hiện các tỉ lệ:

+ Tỉ lệ 13 : 3

VD: Cho chuột F1  dị hợp 2 cặp gen, kiểu hình lông trắng tạp giao, F2 cho tỉ lệ 13 trắng : 3 nâu

Giải thích: Qui ước: A át chế      a không át chế       B lông nâu     b lông trắng

KG 9 (A-B-) , 3(A-bb) , 1 aabb qui định lông trắng

KG 3(aaB-) qui định lông nâu

+ Tỉ lệ 12 : 3 : 1

VD: Cho thỏ F1  dị hợp 2 cặp gen, kiểu hình lông trắng tạp giao, F2 cho tỉ lệ 12 trắng : 3 nâu : 1 xám

Giải thích: Qui ước: A át chế đồng thời qui định lông trắng

a không át chế       B lông nâu     b lông xám

KG 9 (A-B-) , 3(A-bb) qui định lông trắng

KG 3(aaB-) qui định lông nâu

KG 1 aabb qui định lông xám

 1. Kiểu tương tác cộng gộp: Xảy ra giữa các gen trội alen hoặc không alen cho tỉ lệ 15 : 1

VD: Cho lúa F1  dị hợp 2 cặp gen, kiểu hình hạt đỏ tự thụ phấn, F2 cho tỉ lệ 15 đỏ :  1 trắng

Giải thích: Đây là kiểu tác động trong đó các gen đống góp 1 phần như nhau vào sự biểu hiện của tính trạng trong 15 cây hạt độ thì độ dậm nhạt của màu phụ thuộc vào số gen trội có trong kiểu gen

KG 9 (A-B-) , 3(A-bb)  3(aaB-) qui định hạt màu đỏ

KG 1 aabb qui định hạt màu trắng

 1. CÂU HỎI LÝ THUYẾT
 2. Trình bày các kiểu tác động qua lại giữa 2 gen không alen?MôI kiểu tác đọng cho một ví dụ ?
 3. So sánh quy luật tương tác gen với quy luật phân li độc lập?
 4. So sánh kiểu tương tác bổ trợ 9 : 6 : 1 và kiểu tương tác át chế 12 : 3 : 1giữa 2 gen không alen?

III. PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP

 1. Nhận dạng bài toán thuộc quy luật tương tác gen

- Nếu đề bài đã cho biết hoặc từ dữ liệu của bài toán cho phép xác định được có một cặp tính trạng nào đó do hai cặp gen trở lên qui định

 1. Cách giải

- Nếu cho lai một cặp tính trạng thì thực hiện qua 3 bước:

+ Phân tích tỉ lệ kiểu hình con lai từ đó xác định kiểu tương tác rồi qui ước gen

+ Biện luận xác định kiểu gen của P

+ Lập sơ đồ lai

- Nếu cho lai hai hay nhiều cặp tính trạng cũng thực hiện qua 3 bước:

      + Qui ước gen: Phân tích từng tính trạng ở con lai để xác định tỉ lệ phân li của từng tính trạng

+ Xác định kiểu gen của bố mẹ: phân tích xem ngoài tương tác gen conf có quy luật di truyền nào tham gia chio phối phép lai

+ Lập sơ đồ lai, giảI quyết yêu cầu của đề bài

3, Bài tập vận dụng

* Bài tâp 1: ở một loài thực vật gồm 4 thứ hoa: 3 thứ hoa trắng, 1 hoa đỏ

- TH 1: hoa đỏ   x    hoa trắng, được F1 có tỉ lệ 36 hoa đỏ : 60 hoa trắng

- TH 2: hoa trắng   x   hoa trắng, được F1 toàn hoa đỏ. Tiếp tục cho F1 tự thụ phấn được F2 gồm 225 hoa trắng và 175 hoa đỏ

- TH 3: cho hai cây giao phấn với nhau được F1 có tỉ lệ 75% hoa trắng và 25% hoa đỏ

Biện luận và viết sơ đồ lai cho mỗi trường hợp. Cho biết gen nằm trên NST thường

Giải:

 1. Xét TH 2:

F2 có tỉ lệ 225 hoa đỏ : 175 hoa trắng = 9 : 7 , là tỉ lệ của tương tác gen kểu bổ trợ

F2 có 16 tổ hợp giao tử suy ra F1 dị hợp hai cặp gen AaBb

Sơ đồ lai

F1                   AaBb                  x                      AaBb

G          AB, Ab, aB, ab                           AB, Ab, aB, ab

F2         1AABB :  2AABb :  2AaBB : 4AaBb

: 1 AAbb :  2Aabb : 1 aaBB : 2aaBb : 1aabb

KG: 9(A-B-)   : 3 (A-bb)   : 3 (aaB-)  : 1 aabb

KH    9 đỏ      :     7 trắng

Suy ra: KG (A-B-) quy định hoa đỏ

KG (A-bb)   : 3 (aaB-)  : 1 aabb qui định hoa trắng

Vậy sơ đồ lai từ P đến F1

P                   AAbb  (trắng)   x                aaBB (Trắng)

G                     Ab                                          aB

F1                                             AaBb 100% hoa đỏ

 1. Xét TH 1:

F1 cho tỉ lệ 36 hoa đỏ : 60 hoa trắng = 3 : 5 = 8 tổ hợp = 4 x 2 giao tử suy ra cơ thể P tạo ra 4 loại giao tử có kiểu gen AaBb còn cơ thể P còn lại tạo ra 2 loại giao tử có KG Aabb hoặc aaBb

Sơ đồ lai 1

P                   AaBb                  x               Aabb

G          AB, Ab, aB, ab                            Ab, ab

F1    KG      AABb : AaBb : AAbb : Aabb : AaBb : aaBb : Aabb : aabb

KH    3 đỏ : 5 trắng

Sơ đồ lai 2

P                   AaBb                  x               aaBb

G          AB, Ab, aB, ab                            aB, ab

F1    KG     AaBB : AaBb : AaBb : Aabb : aaBB: aaBb : aaBb : aabb

KH    3 đỏ : 5 trắng

 1. Xét TH 3

F1 có tỉ lệ 75% trắng : 25 % đỏ = 3 : 1 = 4 tổ hợp

- Nếu F1 = 4 tổ hợp = 2 x 2 suy ra cơ  thể dem lai đều dị hợp 1 cặp gen. sơ đồ lai phù hợp:

P                   aaBb                  x               Aabb

G                  aB, ab                                 Ab, ab

F1    KG      AaBb : aaBb : Aabb : aabb

KH    3 trắng : 1 đỏ

 

- Nếu F1 = 4 tổ hợp = 4 x 1 suy ra cơ  thể dem lai một bên dị hợp 2 cặp gen, một bên đồng hợp tủ. sơ đồ lai phù hợp:

P                   AaBb                  x               aabb

G          AB, Ab, aB, ab                               ab

F1    KG     AaBb : Aabb : aaBb :  aabb

KH    3 trắng : 1 đỏ

 

* Bài tập 2: Cho F1 lai với 3 các thể khác để xét hình dạng quả thu được:

- Với cá thể 1: thu được 24 cây có quả dẹt : 32 cây có quả tròn : 8 cây có quả dài

- Với cá thể 2: thu được 16 cây có quả dẹt : 32 cây có quả tròn : 16 cây có quả dài

- Với cá thể3: thu được 36 cây có quả dẹt : 24 cây có quả tròn : 4 cây có quả dài

Biện luận và lập sơ đồ lai cho mỗi phép lai trên.

Giải:

 1. Xét TH 3:

F2 có tỉ lệ 36 cây có quả dẹt : 24 cây có quả tròn : 4 cây có quả dài = 9 : 6 : 1 , là tỉ lệ của tương tác gen kểu bổ trợ

F2 có 16 tổ hợp giao tử suy ra F1 dị hợp hai cặp gen AaBb

Sơ đồ lai

F1                   AaBb                  x                      AaBb

G          AB, Ab, aB, ab                           AB, Ab, aB, ab

F2         1AABB :  2AABb :  2AaBB : 4AaBb

: 1 AAbb :  2Aabb : 1 aaBB : 2aaBb : 1aabb

KG: 9(A-B-)   : 3 (A-bb)   : 3 (aaB-)  : 1 aabb

KH    9 dẹt      :     6 tròn                    : 1 dài

Suy ra: KG (A-B-) quy định quả dẹt

KG (A-bb)   :  (aaB-)  qui định quả tròn

KG        aabb qui định quả dài

 1. Xét TH 1:

F2 cho tỉ lệ 24 cây có quả dẹt : 32 cây có quả tròn : 8 cây có quả dài = 3 : 4 : 1 = 8 tổ hợp = 4 x 2 giao tử suy ra cơ thể P tạo ra 4 loại giao tử có kiểu gen AaBb còn cơ thể P còn lại tạo ra 2 loại giao tử có KG Aabb hoặc aaBb

Sơ đồ lai 1

P                   AaBb                  x               Aabb (quả tròn)

G          AB, Ab, aB, ab                            Ab, ab

F1    KG      AABb : AaBb : AAbb : Aabb : AaBb : aaBb : Aabb : aabb

KH    3 dẹt : 4 tròn  : 1 dài

Sơ đồ lai 2

P                   AaBb                  x               aaBb (quả tròn)

G          AB, Ab, aB, ab                            aB, ab

F1    KG     AaBB : AaBb : AaBb : Aabb : aaBB: aaBb : aaBb : aabb

KH    3 dẹt : 4 tròn  : 1 dài

 1. Xét TH 2:

F2 cho tỉ lệ 16 cây có quả dẹt : 32 cây có quả tròn : 16 cây có quả dài = 1 : 2 : 1 = 4 tổ hợp suy ra cơ thể đem lai với F1 chỉ tạo ra 1 loại giao tử. Sơ đồ lai phù hợp

P                   AaBb                  x               aabb

G          AB, Ab, aB, ab                               ab

F1    KG     AaBb : Aabb : aaBb :  aabb

KH    1 dẹt : 2 tròn  : 1 dài

* Bài tập 3: Cho chuột F1 có KG giống nhau giao phối với 3 các thể khác để xét hình dạng quả thu được:

- Với cá thể 1: thu được 75% chuột lông đen : 12,5% chuột lông xám: 12,5% chuột lông trắng

- Với cá thể 2: thu được 75% chuột lông đen : 18,75% chuột lông xám: 6,25% chuột lông trắng

- Với cá thể 3: thu được 50% chuột lông đen : 37,5% chuột lông xám: 12,5% chuột lông trắng

Biện luận và lập sơ đồ lai cho mỗi phép lai trên.

Giải:

 1. Xét TH 2:

F2 có tỉ lệ 75% chuột lông đen : 18,75% chuột lông xám: 6,25% chuột lông trắng

= 12 : 3 : 1 , là tỉ lệ của tương tác gen kểu át chế

F2 có 16 tổ hợp giao tử suy ra F1 dị hợp hai cặp gen AaBb

Sơ đồ lai

F1                   AaBb                  x                      AaBb

G          AB, Ab, aB, ab                           AB, Ab, aB, ab

F2         1AABB :  2AABb :  2AaBB : 4AaBb

: 1 AAbb :  2Aabb : 1 aaBB : 2aaBb : 1aabb

KG: 9(A-B-)   : 3 (A-bb)   : 3 (aaB-)  : 1 aabb

Qui ước:     A: át chế đồng thời qui định lông đen

a không át chế

B : lông xám                         b : lông trắng

Suy ra: KG (A-B-), (A-bb)   :   quy định lông đen

KG (aaB-)  qui định xám

KG        aabb qui định lông trắng

Tỉ lệ ở F2 là 12 đen : 3 xám : 1 trắng

 1. Xét TH 1:

F2 cho tỉ lệ 75% chuột lông đen : 12,5% chuột lông xám: 12,5% chuột lông trắng

= 6 : 1 : 1 = 8 tổ hợp = 4 x 2 giao tử suy ra cơ thể đem lai với F1 tạo ra 2 loại giao tử có KG Aabb (phù hợp)

Sơ đồ lai 1

P                   AaBb                  x               Aabb (lông đen)

G          AB, Ab, aB, ab                            Ab, ab

F1    KG      AABb : AaBb : AAbb : Aabb : AaBb : aaBb : Aabb : aabb

KH    6 đen : 1 xám : 1 trtắng

 1. Xét TH 3:

F2 cho tỉ lệ 50% chuột lông đen : 37,5% chuột lông xám: 12,5% chuột lông trắng

= 4 : 3 : 1 = 8 tổ hợp suy ra cơ thể đem lai với F1 tạo ra 2 loại giao tử. Sơ đồ lai phù hợp

Sơ đồ lai 2

P                   AaBb                  x               aaBb (lông xám)

G          AB, Ab, aB, ab                            aB, ab

F1    KG     AaBB : AaBb : AaBb : Aabb : aaBB: aaBb : aaBb : aabb

KH    4 đen : 3 xám : 1 trắng

Bài tập về nhà

* Bài 1: ở một laòi thực vật, màu sắc hoa được qui định bởi 2 gen không alen tương tác tạo nên. KG có 2 gen trội A và B cho hoa màu đỏ, thiếu một trong 2 gen cho hoa màu hồg, màu hoa trắng do gen lặn qui định, các gen nằm trên NST thường

 1. Cho hai cây có gen tương phản nhau giao phấn, F1 được toàn hoa đỏ. F1 giao phấn thì F2 như thế nào?
 2. Cho F1 nói trên giao phấn với một cây khác, thu dược KH 3 đỏ : 4 hồng : 1 trắng. Xác định cây lai với F1 và lập sơ đồ lai
 3. Nếu để ngay F1 phân li với tỉ lệ 1 đỏ: 2 hồng: 1 trắng thì phảp chọn cặp bố mẹ như thế nào? Lập sơ đồ minh hoạ

* Bài tập 2: Cho lai giữa hai cây thuàn chủng thu được F1. Cho   F1 giao phấn với nhau, trong số 544 cây thu được có 306 cây thân cao còn lai thân thấp.

 1. Xác định quy luật di truyền chi phối và lập sơ đồ lai
 2. Lai giữa hai cây thu được tỉ lệ là 3 cao : 5 thấp. Xác định KG, KH của bố mẹ và lập sơ đồ lai

* Bài 3: Cho hai nòi thuần chủng cùng loài giao phối thu được F1 . Cho F1 giao phối với nhiều cá thể khác cho kết quả:

- Với cá thể 1: thu được tỉ lệ 6 lông trắng: 1 lông nâu: 1 lông xám

- Với cá thể 2: thu được tỉ lệ 4 lông trắng: 3 lông nâu: 1 lông xám

- Với cá thể 3: thu được tỉ lệ 2 lông trắng: 1 lông nâu: 1 lông xám

- Với cá thể 4: thu được tỉ lệ 12 lông trắng: 3 lông nâu: 1 lông xám

Biện luận và lập sơ đồ lai cho mỗi TH trên. Cho biết gen nằm trên NST thường


Tìm theo từ khóa: , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan