MỞ ĐẦU VỀ HOÁ HỌC HỮU CƠ


MỞ ĐẦU VỀ HOÁ HỌC HỮU CƠ

I. Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ:

- Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon (trừ các oxít của cacbon, muối cacbonat, xianua và các bua…)- Hoá học hữu cơ là ngành hoá học nghiên cứu các hợp chất hữu cơ.

II. Phân loại hợp chất hữu cơ:

1. Dựa vào thành phần các nguyên tố:

- Hidrocacbon: Chỉ chứa C và H.

Gồm :

+ HC no : Chỉ có liên kết đơn

+ HC không no : Chứa liên kết bội

+ HC thơm : Chứa vòng benzen

- Dẫn xuất của hidrocacbon: Ngoài H,C còn có O, Cl, N, S…Gồm : Dẫn xuất halogen (R-Cl; R-Br; R-I; …); Ancol (R-OH); Phenol (C6 H5 – OH); ete (R- O – R);Anđehit (R-CHO);  Xeton (-CO-); Amin (R-NH2, …); Nitro (- NO2); Axit (R-COOH); Este (R-COO-R); Hợp chất tạp chức, polime …

2. Theo mạch  cacbon: Vòng và không vòng.

III. Đặt điểm chung của hợp chất hữu cơ:

1. Đặc điểm cấu tạo:

 - Nguyên tố bắt buộc có là cacbon

- Thường gặp H, O, N, S , P , Halogen . . .

- Liên kết hóa học chủ yếu trong chất hữu cơ là liên kết cộng hóa trị.

2. Tính chất vật lý:

- Các hợp chất hữu cơ thường dễ bay hơi (tonc, tbay hơi thấp )

- Kém bền đối với nhiệt và dễ cháy

- Không tan hoặc ít tan trong nước, tan trong dung môi hữu cơ

3. Tính chất hóa học:

- Kém bền với nhiệt , dễ bị phân hủy .

- Các phản ứng của hợp chất hữu cơ thường chậm và không hoàn toàn theo một hướng nhất định→ Thu được hỗn hợp sản phẩm

IV. Sơ lượt về phân tích nguyên tố:

1. Phân tích định tính:

a. Mục đích: Xác định các nguyên tố có trong hợp chất hữu cơ.

b. Nguyên tắc: Chuyển hợp chất hữu cơ thành các chất vơ cơ đơn giản, rồi nhận biết bằng phản ứng đặc trưng.

c. Phương pháp tiến hành:

* Xác định C,H:           

                                        CuSOkhan –> CuSO4.5H2O —>  SPVC có H2O

HCHC  ——–> SPVC            (xanh)                 (trắng)                                                                          

                                            dd(Ca(OH)2 , có kết tủa —> SPVC có CO2

* Xác định nitơ: Chuyển N thành NH3 à quì ẩm hóa xanh –> có N

2. Phân tích định lượng:

a. Mục đích: Xác định % khối lượng các nguyên tố trong phân tử HCHC.

b. Nguyên tắc: Cân 1 lượng chính xác HCHC (a gam), sau đó chuyển HCHC thành HCVC, rồi định lượng chúng bằng PP khối lượng hoặc thể tích.

 

d. Biểu thức tính:

Tinhkl

 

Xem thêm

Các bài tập về xác định CTPT


Tìm theo từ khóa: , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan