Kiến thức Hóa học 8: PHẢN ỨNG HÓA HỌC


Kiến thức Hóa học 8: PHẢN ỨNG HÓA HỌCBài 6. PHẢN ỨNG HÓA HỌC

1. SỰ BIẾN ĐỔI CHẤT

1. HIỆN TƯỢNG VẬT LÝ:

a. Ví dụ: Đun nước đá: Nước rắn ->  Nướclỏng  ->  Nướchơi

Nhận xét: Nước chuyển từ thể rắn thành lỏng và thể hơi

b. Kết luận: Hiện tượng vật lí: Là hiện tượng chất biến đổi của chất về trạng thái,… mà vẫn giữ nguyên là chất ban đầu.

2. HIỆN TƯỢNG HÓA HỌC:

a. Ví dụ: Đun nóng đường: Đường chuyển thành  Than và  Nước; Đốt cháy nến => Khí CO2

b. Kết luận: Là hiện tượng chất biến đổi có tạo ra chất khác.

Trong các quá trình sau, hiện tượng nào là hiện tượng vật lý, hiện tượng nào là hiện tượng hóa học. hãy giải thích?

a.Cắt nhỏ dây sắt thành từng đoạn, tán thành đinh.

b. Hòa tan axít Axetic vào nước thu được dung dịch axít loãng làm giấm ăn.

c. Cuốc, xẻng làm bằng sắt để lâu ngoài không khí bị gỉ.

d. Đốt cháy gỗ, củi.

II. PHẢN ỨNG HÓA HỌC

1. Ví dụ:

                        Đốt cháy rượu –> Cacbonic + Nước

2.ĐỊNH NGHĨA: Phản ứng hóa học là quá trình biến đổi từ chất này thành chất khác.

- Phương trình chữ:

Tên các chất phản ứng ‑‑‑‑‑> Tên các sản phẩm

Ví dụ :

Chất tham gia phản ứng ‑‑‑‑‑> Sản phẩm tạo thành sau phản ứng
Cacbon + Oxi ‑‑‑‑‑> Cacbonđioxit
Lưu huỳnh+oxi ‑‑‑‑‑> lưu huỳnh đioxít
Canxicacbonat ‑‑‑‑‑> canxioxit  + khí cacbonic
Parafin +oxi ‑‑‑‑‑> khí cacbonic + nước

Bài tập 1:Viết phương trình chữ của các phản ứng hóa học trong các quá trình biến đổi sau:

a. Đốt cồn trong không khí tạo thành khí cacbonic và nước.

b. Đốt bột nhôm trong không khí, tạo thành nhôm oxit.

c.Điện phân nước, thu được khí hiđro và oxi.

3. DIỄN BIẾN CỦA PHẢN ỨNG HÓA HỌC:

Trong các phản ứng hóa học, chỉ có liên kết giữa các nguyên tử thay đổi làm cho phân tử này biến đổi thành phân tử khác.

4. KHI NÀO PHẢN ỨNG HÓA HỌC XẢY RA?

a. Ví dụ:         

Ví dụ 1. Để 1 thanh Kẽm bên cạnh 1 ống nghiệm chứa HCl => Không phản ứng

Cho Kẽm vào HCl => Viên kẽm nhỏ dần, có khí thoát ra.

Ví dụ 2:  Nấu rượu (Cần men)

 

b. Kết luận:

Điều kiện:

- Các chất tham gia phải tiếp xúc với nhau. (Bề mặt tiếp xúc cành lớn thì phản ứng càng nhanh)

- Một số phản ứng cần có nhiệt độ và chất xúc tác.

4. LÀM THẾ NÀO NHẬN BIẾT CÓ PHẢN ỨNG HÓA HỌC XẢY RA?

- Nhận biết phản ứng xảy ra dựa vào Dấu hiệu có chất mới tạo thành. (Bay hơi, Kết tủa)

- Ngoài ra, sự toả nhiệt và phát sáng cũng có thể là dấu hiệu để xảy ra phản ứng hóa học. yêu cầu HS cho ví dụ. Ví dụ: nến cháy, đốt gỗ,

III. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG    

2. ĐỊNH LUẬT

Trong 1 phản ứng hóa học, tổng khối lượng của  các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng.

Giả sử:

-phương trình chữ:

A  +   B  —>   C  +  D

-Biểu thức:

m A  + mB  = mC  + mD

+Trong phản ứng hóa học liên kết giữa các nguyên tử bị thay đổi.

+Trong phản ứng hóa học số nguyên tử của mỗi nguyên tố được bảo toàn.

Nghĩa là: trong phản ứng hóa học tuy có sự tạo thành chất mới nhưng nguyên tử khối của các chất không đổi mà chỉ có liên kết giữa các nguyên tử bị thay đổi.

Bài tập 1: Đốt cháy hoàn toàn 3,1 g P trong không khí, thu được 7,1 g Điphotphopentaoxit (P2O5).

a.Viết phương trình chữ của phản ứng.

b.Tính khối lượng của oxi đã phản ứng.

a.Phương trình chữ:

t0                    

photpho+oxi—>điphotphopentaoxit

 

b.Theo ĐL BTKL ta có:

m photpho + m oxi = m điphotphopentaoxit

—>3,1 + m oxi   =  7,1

—> m oxi   =  7,1  – 3,1 = 4 g

Bài tập 2: Nung đá vôi ( CaCO3) người ta thu được 112 kg Canxioxit ( CaO) và 88 kg khí Cacbonic.

a. Hãy viết phương trình chữ.

b. Tính khối lượng của đá vôi cần dùng.

-Yêu cầu đại diện 1 nhóm lên sửa bài tập , các nhóm khác theo dõi, nhận xét.

a. Phương trình chữ:

t0

Đá vôi  —> canxioxit  + khí cacbonic

b.Theo ĐL BTKL ta có:

m Đá vôi  = m canxioxit + m khí cacbonic

—> m Đá vôi  = 112 + 88 = 200 kg

IV. PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC

1 LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC

1. Ví dụ:

-Phương trình chữ:

Magie   +  Oxi   —>    Magieoxit

-CTHH của Magieoxit là: MgO

-Sơ đồ của phản ứng:               Mg   +   O2   —>   MgO

Phân tích

  Vế trái Vế phải
-Số nguyên tử oxi:

 

2 oxi 1 oxi
-Số nguyên tử Mg: 1 Magiê 1 Magiê

=> Để đảm bảo tính bảo toàn nguyên tử -> Số nguyên tử trước và sau phản ứng phải bằng nhau nên Phải đặt hệ số 2 trước Mg

- Phương trình hóa học của phản ứng:

2Mg   +   O2   —>   2MgO

- Quan sát và viết phương trình theo các bước:

Hiđro + Oxi —> Nước

H2   +   O2     —>      H2O

2H2   +   O2    —>    2H2O

2. Định nghĩa: PHƯƠNG TRÌNH  HÓA HỌC:Dùng để biểu diễn ngắn gọn phản ứng hóa học.

3. CÁC BƯỚC LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC:

Bb1: Viết sơ đồ phản ứng

B2: Cân bằng số nguyên tử của mỗi nguyên tố.

B3: Viết phương trình hóa học.

Bài tập 1: Photpho bị đốt cháy trong không khí thu được hợp chất P2O5 (Điphotphopentaoxit)

Hãy viết phương trình hóa học của phản ứng trên ?

Cách làm chung

B1: Viết sơ đồ phản ứng.

B2:Cân bằng số nguyên tử của mỗi nguyên tố.

B3: Viết phương trình hóa học.

Cụ thể

- Chất tham gia: P và O2 ;====>  Sản phẩm: P2O5

B1: Sơ đồ của phản ứng: P    +   O2   —>  P2O5

B2: Cân bằng số nguyên tử:

+Thêm hệ số 2 trước P2O5

P    +   O2   —>  2P2O5

+ Thêm hệ số 5 trước O2 và hễ số 4 trước P.

4P    +   5O2   —>  2P2O5

B3: Viết phương trình hóa học:

4P    +   5O2   —>  2P2O5

Bài tập 2:

1. 2Fe    +   3Cl2   —>    2FeCl3

2. 2SO2  +   O2  —> 2SO3

3.Na2SO4 + BaCl2—> 2NaCl+ BaSO4

4. Al2O3+3H2SO4—>Al2(SO4)3 + 3H2O

5. FeCl3  +   NaOH —>   Fe(OH)3  +  NaCl

6. 4Na + O2  —>  2Na2O

7. P2O5 + 3H2O —> 2H3PO4

8. 2HgO  —> 2Hg  + O;

9. 2Fe(OH)3  —->  Fe2O3  + 3H2O

  1. Ý NGHĨA CỦA PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC:

- Phương trình hóa học cho biết tỉ lệ về số nguyên tử, số phân tử giữa các chất cũng như từng cặp chất trong phản ứng.

Các bái tập luyện tập

Bài tập1:Lập phương trình hóa học của các phản ứng sau:

a. Al   +  O2   —>   Al2O3

b. Fe  +  Cl2  —>   FeCl3

c. CH4  +  O2  —>   CO2  +  H2O

Hãy cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử của các chất trong phản ứng ?

Bài tập 2: Chọn hệ số và công thức hóa học thích hợp đặt vào những chỗ có dấu “?”  Trong các phương trình hóa học sau:

a. Cu   +   ?   —>   2CuO

b. Zn  +  ?HCl  —>  ZnCl2  +  H2


Tìm theo từ khóa: , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan