Hỏi: Thụ tinh kép là gì? Ý nghĩa của nó đối với sự phát triển của cây?


Hỏi: Thụ tinh kép là gì? Ý nghĩa của nó đối với sự phát triển của cây?

Đáp  • Thụ tinh kép là hiện tượng cả 2 nhân cùng tham gia thụ tinh : 1 nhân thụ tinh với noãn tạo thành hợp tử, 1 nhân thụ tinh với nhân phụ (2n) tạo nhân tam bội (3n). Thụ tinh kép chỉ có ở thực vật Hạt kín
  • Vai trò của thụ tinh kép: Dự trữ chất dinh dưỡng trong noãn đã thụ tinh để nuôi phôi phát triển cho đến khi hình thành cây non (có khả năng tự dưỡng) đảm bảo cho thế hệ sau thích nghi với với điều kiện biến đổi của môi trường, duy trì nòi giống

Tìm theo từ khóa: , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan