Hỏi đáp Sinh học 7 – ôn thi Học kỳ Sinh học 7 (Phần IV)


Đăng nhập mới xem được nội dung này! 

Hỏi đáp Sinh học 7 – ôn thi Học kỳ Sinh học 7 (Phần IV)

A. Câu hỏiCâu 1: Chúng ta làm gì để bảo vệ và giúp thú phát triển?

Câu 2: Nêu những đặc điểm cấu tạo của hệ tuần hoàn, hô hấp, thần kinh của thỏ (một đại diện thuộc lớp thú) thể hiện sự hoàn thiện so với các Động vật có x­ương sống đã học.

Câu 3: Trình bày ý nghĩa và tác dụng của cây phát sinh giới động vật. 

Câu 4: Nêu những bằng chứng để chứng minh các nhóm động vật có mối quan hệ về nguồn gốc?

Câu 5:  Các nguyên nhân nào làm suy giảm đa dạng sinh học ở Việt Nam? Cần làm gì để bảo vệ sự đa dạng sinh học.

Câu 6: Nêu ưu điểm của sự thai sinh so với sự đẻ trứng và noãn thai sinh?

Câu 7: Nêu những  đại diện có 3 hình thức di chuyển, 2 hình thức di chuyển hoặc chỉ có 1 hình thức di chuyển.

Câu 8: Trình bày sự tiến hóa của hệ tuần hoàn qua các ngành động vật đã học?

Câu 9: Đa dạng sinh học là gì?

Câu 10: Trình bày sự tiến hóa của hệ tuần hoàn, hệ hô hấp của ếch đồng, thằn lằn, chim bồ câu?

B. Đáp án


Tìm theo từ khóa: , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan