Hệ thống bài tập vận dụng: Hoán vị gen


Đăng nhập mới xem được nội dung này! 

Đăng nhập mới xem được nội dung này! 

Đăng nhập mới xem được nội dung này! 

Đăng nhập mới xem được nội dung này! 

Đăng nhập mới xem được nội dung này! 

Đăng nhập mới xem được nội dung này! 

Đăng nhập mới xem được nội dung này! 

Đăng nhập mới xem được nội dung này! 

Đăng nhập mới xem được nội dung này! 

Đăng nhập mới xem được nội dung này! 

Đăng nhập mới xem được nội dung này! 

Trong khuôn khổ bài viết này, tôi không đưa ra toàn bộ các bài tập đã sử dụng mà chỉ giới thiệu các dạng bài tập khác nhau, mỗi dạng có một số bài tập minh hoạ và có lời giải đi kèm.  Các bài tập liên quan đến hoán vị gen ở một điểm

Bài 1: Một cơ thể có kiểu gen Ab/aB khi sinh giao tử đã xảy ra hoán vị gen với tần số 25%. Giả sử đây là cơ thể đực, số tế bào sinh tinh là 500 thì số tế bào sinh tinh có xảy ra hoán vị gen là bao nhiêu?

Lời giải: (Đăng nhập để xem)

Bài 2:Có 1000 tế bào sinh tinh chứa 2 cặp gen dị hợp AB/ab  giảm phân phát sinh giao tử, trong đó có 200 tế bào có xảy ra hoán vị gen.

a.Xác định số lượng và tỉ lệ các loại giao tử được sinh ra.

b.Xác định khoảng cách tương đối giữa 2 gen trên NST?

Lời giải:

 

Bài 3: Cây đậu: lai F1 mang kiểu hình hoa tím- hạt phấn dài tương ứng với sự có mặt của hai cặp gen dị hợp trên NST tương đồng. Giả sử có 1000 tế bào sinh giao tử trải qua giảm phân để phát sinh hạt phấn, trong đó có 100 tế bào xảy ra hoán vị gen. Cây F1 được dùng làm trong phép lai phân tích để cho thế hệ lai.

Tính tỉ lệ % các loại kiểu hình ở thế hệ lai.

Biết rằng tất cả hạt phấn sinh ra đều tham gia thụ tinh và hoa tím trội hoàn toàn so với hoa đỏ, hạt phấn dài trội hoàn toàn so với hạt phấn tròn.

Lời giải:

Đăng nhập để xem

 

Bài 4: Khi cho giao phấn giữa hai cây cùng loài, người ta thu được F1 có tỉ lệ phân ly sau:

70% cây cao, quả tròn;

20% cây thấp, quả bầu dục;

5% cây cao, quả bầu dục;

5% cây thấp, quả tròn;

Biện luận và viết sơ đồ lai từ  P đến F1. Biết hoán vị gen chỉ xảy ra ở một giới.

Lời giải:

Đăng nhập để xem

 

 

Bài 5: Cho những cây cà chua F1 có cùng KG với KH cây cao, quả đỏ tự thụ phấn. F2 thu được tỉ lệ phân tính kiểu hình: 50,16% cao, đỏ : 24,84% cao, vàng : 24,84% thấp, đỏ : 0,16% thấp, vàng. Biết rằng mọi diễn biến trong quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cài là như nhau.

Biện luận và viết sơ đồ lai từ F1 đến F2

Lời giải:

Đăng nhập để xem

Bài 6: Khi lai thứ lúa thân cao, hạt gạo trong với thứ lúa thân thấp, hạt đục. F1 thu được toàn cây thân cao, hạt gạo đục. Cho các  cây F1 tự thụ với nhau ở F2 thu được 15600 cây bao gồm 4 kiểu hình, trong đó có 3744 cây thân cao, hạt trong.

Biết rằng mỗi tính trạng do một gen tác động riêng rẽ qui định.

Biện luận và viết sơ đồ lai từ P đến F2

Đăng nhập để xem

 

Bài 7:  Cho giao phấn giữa bố mẹ đều thuần chủng khác nhau về hai cặp gen tương phản thu được F1 đồng loạt cây cao, chín sớm. F2 có 4 kiểu hình trong đó kiểu hình cây cao, chín muộn chiếm 12,75%.

Biện luận và viết sơ đồ lai từ P đến F2.

Đăng nhập để xem

Bài 8: Trong một loạt các phép lai,nhóm liên kết gồm các gen A, B, C, D, E có tần số tái tổ hợp như sau:

 

  A B C D E
A - 8 12 4 1
B 8 - 4 12 9
C 12 4 - 16 13
D 4 12 16 - 3
E 1 9 13 3 -

Xác định bản đồ di truyền của các gen trên

Đăng nhập để xem

 

Bài 9: Cho giao phấn giữa 2 cây cùng loài (P) khác nhau về 2 cặp tính trạng tương phản thuần chủng, thu được F1 gồm 100% cây thân cao, quả tròn. Cho F1 giao phấn với nhau thu được F2 phân li theo tỉ lệ 50,16% thân cao, quả tròn : 24,84% thân cao, quả dài : 24,84%thân thấp, quả tròn : 0,16% thân thấp, quả dài. Tiếp tục cho 2 cây F2 giao phấn với nhau được F3 phân li theo tỉ lệ 1 thân cao, quả tròn : 1 thân cao, quả dài : 1 thân thấp, quả tròn : 1 thân thấp, quả dài.

Xác định kiểu gen của P và 2 cây F2 được dùng để giao phấn, biết rằng mỗi gen qui định 1 tính trạng, tính trạng trội là trội hoàn toàn.

Đăng nhập để xem

 

Bài 10: Khi lai 2 cá thể cùng loài với nhau được F1 có tỉ lệ

0,54 mắt đỏ, tròn

0,21 mắt đỏ, det

0,21 mắt trắng, tròn

0,04 mắt trắng, dẹt.

Xác định kiểu gen của P. Biết rằng mỗi gen trên do 1 gen qui định và nằm trên NST thường.

Lời giải:

Đăng nhập để xem

 

  1. Bài tập liên quan đến hoán vị gen ở hai điểm

 Bài 1:

Trong một phép lai phân tích, thu được 6 lớp kiểu hình như sau:

A-B-C-  = 113                 A-B-cc  = 70                   A-bbC- = 21

aabbcc   = 105                aabbC-  = 64                   aaB- cc = 17

Xác định kiểu gen của cơ thể đem lai phân tích. Lập bản đồ gen.

Đăng nhập để xem

Còn nữa

 


Tìm theo từ khóa: ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan