Hãy phân biệt ti thể và lục lạp


Hãy phân biệt ti thể và lục lạpGiống: Đều là bào quan trong tế bào nhân thực

Đều có cấu trúc màng kép

Đều có riboxom và AND vòng

Khác nhau

Ti thể Lục lạp
- Màng ngoài trơn, nhẵn. Màng trong gấp khúc tạo thành các mào, trên đó chứa nhiều enzim hô hấp

- Ti thể là nơi tổng hợp ATP: cung cấp năng lượng cho mọi hoạt động sống của tế bào

- Mµng kÐp tr¬n nh½n, bªn trong lµ chÊt nÒn Stroma cã c¸c tói tylacoit xÕp chång lªn nhau chøa diÖp lôc t¹o thµnh c¸c cét grana. Trªn mµng cña tylacoit chøa nhiÒu chÊt diÖp lôc vµ enzim quang hîp. C¸c Grana ®­îc nèi víi nhau b»ng hÖ thèng mµng

- Lục lạp là nơi diễn ra quá trình quang hợp

 

 


Tìm theo từ khóa:

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan