Giải toán tìm quy luật số – Dãy số – Số tự nhiên (Phần V)


Giải toán tìm quy luật số  - Dãy số – Số tự nhiên (Phần V)

Bấm vào chữ Xem lời giải để xem hướng dẫn giải chi tiết mỗi bài toánGiải toán tìm quy luật số:Bài 41     Tùng tính tổng của các số lẻ từ 21 đến 99 được 2025. Không tính tổng đó em cho biết Tùng tính đúng hay sai?

 

Xem lời giải
Giải toán tìm quy luật số:Bài 42  Số nào sau đây: 1990 ; 1993 ; 1995 có thể là tích 3 số tự nhiên liên tiếp ? Giải thích vì sao?

 

Xem lời giải

 

Giải toán tìm quy luật số:Bài 43 Trung bình cộng các số chẵn có ba chữ số bằng…

Các số chẵn có 3 chữ số gồm: 100; 102; 104; ….; 996; 998

Xem lời giải

Giải toán tìm quy luật số:Bài 44: Cho dãy số tự nhiên liên tiếp 1,2,3,4,….x. tìm x để số chữ của dãy gấp 4,5 lần số hạng của dãy

Xem lời giải

 

Giải toán tìm quy luật số: Bài 45:

ð              Cho dãy số 2; 16; 42; 80; …; 560; 682; …
1. Hãy viết tiếp ba số hạng liền sau số 80.
2. Tìm số hạng thứ 20 của dãy số.
Xem lời giải
Giải toán tìm quy luật số: Bài 46: Tính giá trị của A biết:

        A = 1 + 2 + 3 + 4 + ……………………… + 2014.

 

Xem lời giải

 

Giải toán tìm quy luật số: Bài 47: Cho dãy số: 2; 4; 6; 8; 10; 12; ……………

Tìm số hạng thứ 2014 của dãy số trên ?

 

Xem lời giải

Giải toán tìm quy luật số: Bài 48: Tính tổng 50 số lẻ liên tiếp biết số lẻ lớn nhất trong dãy đó là 2013 ?

   

Xem lời giải

Giải toán tìm quy luật số: Bài 49: Một dãy phố có 15 nhà. Số nhà của 15 nhà đó được đánh là các số lẻ liên tiếp, biết tổng của 15 số nhà của dãy phố đó bằng 915. Hãy cho biết số nhà đầu tiên của dãy phố đó là số nào ?

Xem lời giải

(Còn nữa …)


Tìm theo từ khóa: , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan