Giải toán tìm quy luật số – Dãy số – Phép tính dãy số (phần IV)


Giải toán tìm quy luật số – Dãy số – Phép tính dãy số (phần IV) Bấm vào chữ Xem hướng dẫn giải để xem lời giải của bài toánGiải toán tìm quy luật số:Bài 31:    Cho biết aaa là tổng các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến số n nào đó . Vậy số a = ….

Xem hướng dẫn giải 

Giải toán tìm quy luật số:Bài 32:        Một bạn học sinh viết liên tiếp các số số tự nhiên mà khi chia cho 3 thì dư 2. Bắt đầu viết từ số 5 thành dãy số.Viết đến số thứ 100 thì phát hiện đã viết sai.Hỏi bạn đó đã viết sai số nào

Xem hướng dẫn giải 

Giải toán tìm quy luật số:Bài 33:        Có một số người bước vào phòng họp bắt tay lẫn nhau.Người ta đếm được 105 cái bắt tay.Hỏi phòng đó có bao nhiêu người?

Xem hướng dẫn giải  Giải toán tìm quy luật số:Bài 34:a)Hãy cho biết số có 3 chữ số thứ 579 là số nào?

Xem hướng dẫn giải  Giải toán tìm quy luật số:Bài 35:        Kết quả phép tính 9997 + 9593 + 9189 + …+ 705 + 301 là… Thì đây là dãy số cách đều nhau 404 đơn vị. Xem hướng dẫn giải 

Giải toán tìm quy luật số:Bài 36:        Viết thêm 2 số hạng của dãy số sau: 1 ; 4 ; 9 ; 16 ; 25 ; 36 ;……

Xem hướng dẫn giải 

Giải toán tìm quy luật số:Bài 37:          Tính tổng các số lẻ có 3 chữ số chia hết cho 5 ??

Xem hướng dẫn giải 

Giải toán tìm quy luật số:Bài 38:           Tìm dãy số tự nhiên liên tiếp biết tổng là 201?

Xem hướng dẫn giải  Giải toán tìm quy luật số:Bài 39      Hãy cho biết có bao nhiêu số tự nhiên nhỏ hơn 2013 mà không chia hết cho 3?

Xem hướng dẫn giải  Giải toán tìm quy luật số:Bài 40  Tìm số tự nhiên x, biết: 1 + 2 + 3 + 4+….+ x = 2016

Xem hướng dẫn giải 

Còn nữa …  


Tìm theo từ khóa: , , , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan