Giải toán tìm quy luật số – dãy số phần I


Giải toán tìm quy luật sốdãy số phần I

Lưu ý: Bấm vào chữ Hướng dẫn giải để xem Hướng dẫn giải mỗi bàiGiải toán tìm quy luật số Bài 1: S = 1,2 + 2,3 + 3,4 +…….+ 28,29 + 29,30. Vậy S =?
Hướng dẫn giải


Giải toán tìm quy luật số Bài 2: Mỗi chiếc xe được gắn một biển số gồm 4 chữ số. Hỏi từ số 0009 đến số 9999 có bao nhiêu số mà tổng các chữ số chia hết cho .

Hướng dẫn giải


 

 

Giải toán tìm quy luật số: Bài 3: Tổng của một dãy số tự nhiên liên tiếp bằng 2012. Tìm số bé nhất trong dãy số đó.
Hướng dẫn giải


Giải toán tìm quy luật số: Bài 4:Cho dãy số tự nhiên liên tiếp 1 ; 2 ; 3 ; 4 … n. Tìm n biết số chữ số của dãy số đó bằng 3.n

Hướng dẫn giải


 

Giải toán tìm quy luật số: Bài 5:Tính tổng tất cả các số có hai chữ số mà mỗi số đó chia cho 5 dư 2?

Hướng dẫn giải


 

Giải toán tìm quy luật số:Bài 6: Số chữ số dùng để đánh số trang của một quyển sách là một số chia hết cho số trang của cuốn sách đó. Biết rằng cuốn sách đó trên 100 trang và ít hơn 500 trang. Hỏi cuốn sách đó có bao nhiêu trang ?
Hướng dẫn giải


Giải toán tìm quy luật số: Bài 7: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số lẻ có 4 chữ số chia hết cho 9.
Hướng dẫn giải


Giải toán tìm quy luật số: Bài 8:  Tính trung bình cộng của các số lẻ nhỏ hơn 2012.
Hướng dẫn giải


Giải toán tìm quy luật số: Bài 9:  Tính tổng các số lẻ nhỏ hơn 200.
Hướng dẫn giải


Giải toán tìm quy luật số:Bài 10: Hãy cho biết trong dãy số tự nhiên liên tiếp 1 ; 2 ; 3 … 2009, có tất cả bao nhiêu chữ số 1.

 Hướng dẫn giải

Còn nữa


Tìm theo từ khóa: , , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan