Giải toán số, dãy số, khoảng cách số Bài 92


Giải toán số, dãy số, khoảng cách số Bài 92: Điền chữ số vào các chữ và dấu hỏi:

abcd x dcba = ?????000Hướng dẫn giải chi tiết

Nhìn kết quả ta thấy tổng của ba tích riêng đầu có 3 chữ số 0.

Theo đề, a và d > 0.

Các thừa số đầu tiên của 3 tích riêng đầu đều nhân với d. Nhưng tích các số có 1 chữ số với nhau có số tròn chục là: 2×5; 4×5; 6×5; 8×5.

Các tích riêng đều nhân với d nên d=5.

Mặc khác, kết quả là số có 8 chữ số nên a > 1 và chẵn.

Không thể a =2 vì 2 x 5 =10 nhớ 1 và lần nhân tiếp theo cộng thêm 1 sẽ lẻ, nên a= 4.

Do 4 nhân 5 bằng 20 nhớ 2 nên kế tiếp 4 x c phải bù 8 do đó c= 2 để 4 x 2 = 8 cộng thêm 2 bằng 10 nhớ 1.

Do còn có tích riêng thứ hai và thứ ba nên tích riêng 1 có thể bằng 5 ở hàng trăm, do đó b có thể 1 hoặc 6 để 4 x1 = 4 cộng thêm 1 bằng 5 hoặc 4 x 6 = 24 cộng thêm 1 bằng 25 nhưng b không thể bằng 1 vì tích riêng thứ 2 sẽ có hàng đơn vị là 5 (do 1 x 5 = 5) trái với đề vậy b = 6.

Thử lại:  4625×5264= 24346000.

Vậy a=4; b=6; c= 2; d=5.

[/noidungan]

Xem thêm danh sách bài tập 

Giải toán 4-5-6: Tuyển tập bài toán Số tự nhiên – Số - Dãy số  (Phần II) có đáp án và hướng dẫn giải

Xem thêm: Những kiến thức cần nhớ về số tự nhiên, khoảng cách số

Giải toán 4-5-6 Viết thêm số vào phải – trái – Xem giữa

Giải toán 4-5-6: Tuyển tập bài tập Sô – Dãy số - Khoảng cách số - Phân III – Có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết

Giải toán 4-5-6: Tuyển tập bài tập Sô – Dãy số - Khoảng cách số - Phân IV - Có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết


Tìm theo từ khóa:

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan