Giải toán 4-5-6: Viết thêm 1 hay nhiều chữ số vào bên phải, bên trái hoặc xen giữa một số tự nhiên.


  1. Sử dụng cấu tạo thập phân của số: Dạng viết thêm 1 hay nhiều chữ số vào bên phải, bên trái hoặc xen giữa một số tự nhiên.
  2. Lưu ý: Khi viết thêm 1 số vào bên trái hay bên phải hay xem giữ một số tự nhiên thì giá trị số mới sẽ tăng lên. Giá trị tăng phụ thuộc vị trí thêm, giá trị chữ số được thêm vào.

          Khi làm bài tập, thường sử dụng phương pháp phân tích số hoặc lập luận, tư duy logic.Danh sách bào tâp

Lưu ý: Bấm vào chữ Xem bài giải để xem lời giải chi tiết

Bài 1:Tìm một số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng nếu viết thêm chữ số 9 vào bên trái số đó ta được một số lớn gấp 13 lần số đã cho.

Xem bài giải 

Bài 2: Tìm một số có 3 chữ số, biết rằng khi viết thêm chữ số 5 vào bên phải số đó thì nó tăng thêm 1112 đơn vị.

Xem bài giải 

Bài 3:Tìm một số tự nhiên có 2 chữ số, biết rằng nếu viết chữ số 0 xen giữa chữ số hàng chục và hàng đơn vị của số đó ta được số lớn gấp 10 lần số đã cho, nếu viết thêm chữ số 1 vào bên trái số vừa nhận được thì số đó lại tăng lên 3 lần.

Xem bài giải 

Bài 4.Tìm một số có hai chữ số, biết rằng nếu viết thêm vào bên trái số đó một chữ số 3 thì ta được số mới mà tổng số đã cho và số mới bằng 414.

Xem bài giải 

Bài 5. Cho 2 số có 2 chữ số mà tổng của hai số bằng 78. Nếu ta ghép số bé vào bên phải hay bên trái số lớn thì được số có 4 chữ số mà hiệu của hai số có 4 chữ số đó là 594. Tìm hai số đó.

Xem bài giải 

Bài 6: Tìm hai số tự nhiên có tổng là 54. Ghép số nhỏ vào bên trái số lớn và ngược lại ta đều được số có 4 chữ số mà hiệu hai số có 4 chữ số đó là 1386. Tìm hai số đó.

Xem bài giải 

Bài 7: Khi nhân 1 số với 102, một nạm học sinh đã quên nên viết tích riêng thứ ba lùi sang phải một hàng so với tích riêng thứ nhất nên kết quả tìm được là 12 276. Tìm phép nhân đúng.

Xem bài giải 

Bài 8: Phải viết thêm số tự nhiên bé nhất là bao nhiêu vào bên phải số 96 để được số mới chia hết cho 69.

Xem bài giải 

Bài 9: Tìm 1 số có 2 chữ số, biết rằng khi viết thêm số 21 vào bên trái số đó ta được 1 số lớn gấp 31 lần số phải tìm.

Xem bài giải 

Bài 10. Tìm 1 số có 3 chữ số, biết rằng khi viết thêm chữ số 9 vào bên trái số đó ta được số lớn gấp 26 lần số phải tìm.

Xem bài giải 

Bài 11: Tìm1 số có 2 chữ số, biết rằng khi viết thêm chữ số 5 vào bên phải số đó ta được số lớn hơn số phải tìm 230 đơn vị.

Xem bài giải 

Bài 12: Cho số có 3 chữ số, nếu ta xoá chữ số hàng trăm thì số đó giảm đi 5 lần. Tìm số đó.

Xem bài giải 

Còn nữa

Xem thêm: Những kiến thức cần nhớ về số tự nhiên, khoảng cách số

Giải toán 4-5-6: Viết thêm 1 hay nhiều chữ số vào bên phải, bên trái hoặc xen giữa một số tự nhiên.

 


Tìm theo từ khóa: ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan