Giải chi tiết bài tập Hoán vị gen – Bài 144


Đăng nhập mới xem được nội dung này! 

Giải chi tiết bài tập Hoán vị gen – Bài  144. Ở một loài thực vật nếu trong kiểu gen có hai alen trội A và B thí cho kiểu hính thân cao,nếu thiếu một hoặc cả hai alen trội nói trên thì cho kiểu hính thân thấp .Alen D qui định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen d qui định hoa trắng.Cho giao phấn dị hợp về 3 cặp gen trên thu được đời con phân li theo tỉ lệ 9 cây cao,hoa đỏ:3 cây thấp,hoa đỏ:4 cây thấp ,hoa trắng.Biết các gen qui định tính trạng nằm trên nhiễm sắc thể thường,quá trình giảm phân không xảy ra đột biến và hoán vị. Phép lai nào sau đây là phù hợp với kết quả trên?
A.( ABD)/(abd)x(AbD)/aBd)

B.(AD/ad)Bbx(AD/ad)Bb

C.(Bd/bD)Aax(Bd/bD)Aa

D.(ABd)/(abD)x(Abd)/(aBD)

Giải chi tiết

Xem thêm

- Phương pháp giải bài tập Hoán vị gen

- Tuyển tập bài tập Hoán vị gen có Giải chi tiết và giải chi tiết

- Tính tỉ nhanh lệ kiểu hình trong Hoán vị gen

- Danh sách bài tập Hoán vị gen có giải chi tiết

- 100 bài tập hoán vị gen có Giải chi tiết và hướng dẫn giải phần IV

 100 bài tập hoán vị gen có Giải chi tiết và hướng dẫn giải phần V


Tìm theo từ khóa:

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan