Giải chi tiết bài tập Hoán vị gen – Bài 128:


Giải chi tiết bài tập Hoán vị gen – Bài 128: Cho phép lai Ab//aB x Ab//ab. Các gen cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể và xảy ra hoán vị gen. Tính số kiểu tổ hợp ở đời sau?
Giải chi tiết:

[/noidungan]

Kiểu gen Ab//aB cho 4 loại giao tử, kiểu gen Ab//ab cho 2 loại giao tử
=> Số kiểu tổ hợp = 4 x 2 = 8 tổ hợp.
[/noidungan]

Xem thêm

- Phương pháp giải bài tập Hoán vị gen

- Tuyển tập bài tập Hoán vị gen có Giải chi tiết và giải chi tiết

- Tính tỉ nhanh lệ kiểu hình trong Hoán vị gen

- Danh sách bài tập Hoán vị gen có giải chi tiết

- 100 bài tập hoán vị gen có Giải chi tiết và hướng dẫn giải phần IV

 100 bài tập hoán vị gen có Giải chi tiết và hướng dẫn giải phần V


Tìm theo từ khóa:

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan