Giải chi tiết bài tập Hoán vị gen – Bài 126


Đăng nhập mới xem được nội dung này! 

Giải chi tiết bài tập Hoán vị gen – Bài 126: Ở một loài côn trùng F1 có cánh dài, mỏng (dị hợp tử hai cặp gen) giao phối với cá thể cánh dài, dày (Ab//ab) F2 thu được 4 loại kiểu hình với tỷ lệ 40% con cánh dài, mỏng : 30% con cánh dài, dày : 20% con cánh ngắn, dày : 10% con cánh ngắn, mỏng.

Xác định kiểu gen của cơ thể F1?
Chọn Giải chi tiết

Vì F1 có kiểu hình lặn ngắn, dày có tỷ lệ 20% nhỏ hơn 12.5% => Cơ thể đem lai là di hợp tử cùng (AB//ab).

[/noiduangan]

Xem thêm

- Phương pháp giải bài tập Hoán vị gen

- Tuyển tập bài tập Hoán vị gen có Giải chi tiết và giải chi tiết

- Tính tỉ nhanh lệ kiểu hình trong Hoán vị gen

- Danh sách bài tập Hoán vị gen có giải chi tiết

- 100 bài tập hoán vị gen có Giải chi tiết và hướng dẫn giải phần IV

 100 bài tập hoán vị gen có Giải chi tiết và hướng dẫn giải phần V


Tìm theo từ khóa:

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan