Giải chi tiết bài tập Hoán vị gen – Bài 125


Đăng nhập mới xem được nội dung này! 

Giải chi tiết bài tập Hoán vị gen – Bài 125: Ở một loài thực vật A trội hoàn toàn quy định tính trạng quả dài so với a quy định quả ngắn, B trội hoàn toàn quy định quả ngọt so với b quy định quả chua. Các cặp gen cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể tương đồng. Đem F1 dị hợp tử hai cặp gen có kiểu hình dài, ngọt lai với cây dị hợp tử (aB//ab) quả ngắn, ngọt thu được F2: 45% cây quả ngắn, ngọt : 30% cây quả dài, ngọt : 20% cây quả dài, chua : 5% cây quả ngắn, chua.Xác định kiểu gen của cơ thể F1.
Giải chi tiết:

Xem thêm

- Phương pháp giải bài tập Hoán vị gen

- Tuyển tập bài tập Hoán vị gen có Giải chi tiết và giải chi tiết

- Tính tỉ nhanh lệ kiểu hình trong Hoán vị gen

- Danh sách bài tập Hoán vị gen có giải chi tiết

- 100 bài tập hoán vị gen có Giải chi tiết và hướng dẫn giải phần IV

 100 bài tập hoán vị gen có Giải chi tiết và hướng dẫn giải phần V

 


Tìm theo từ khóa:

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan