Giải chi tiết bài tập Hoán vị gen – Bài 104


Đăng nhập mới xem được nội dung này! 

Giải chi tiết bài tập Hoán vị gen – Bài 104: Cho F1 dị hợp hai cặp gen, kiểu hình hoa kép, tràng hoa đều lai với cây hoa đơn, tràng hoa không đều, kết quả thu được ở thế hệ lai gồm: 
1748 cây hoa kép, tràng hoa không đều
1752 cây hoa đơn, tràng hoa đều
751 cây hoa kép, tràng hoa đều
749 cây hoa đơn, tràng hoa không đều
Tìm tần số hoán vị gen?

Giải chi tiết:  

Xem thêm

- Phương pháp giải bài tập Hoán vị gen

- Tuyển tập bài tập Hoán vị gen có Giải chi tiết và giải chi tiết

- Tính tỉ nhanh lệ kiểu hình trong Hoán vị gen

- Danh sách bài tập Hoán vị gen có giải chi tiết

- 100 bài tập hoán vị gen có Giải chi tiết và hướng dẫn giải phần IV

 100 bài tập hoán vị gen có Giải chi tiết và hướng dẫn giải phần V


Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan