Điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017 – 2018 Tỉnh Nghệ An


- Đến thời điểm này, hơn 50% các trường THPT trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017 – 2018. So với các năm trước, điểm chuẩn năm nay có nhiều thay đổi và cao hơn năm trước từ 2 – 3 điểm.Theo tổng hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo, hiện nay tất cả các trường xét duyệt theo NV1 đã công bố điểm chuẩn. 

Hướng dẫn chi tiết các cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Nghệ An năm học 2017 – 2018

 

Cách 1. Soạn tin theo tên trường như sau: 

 

Soạn HS NATentruong gửi 8785

Trong đó

NA: Là ký hiệu tỉnh Nghệ An

Tên trường: Viết liền, không dấu

Ví dụ: Xem điểm chuẩn trường Huỳnh Thúc Kháng – Nghệ An

Soạn HS NAHUYNHTHUCKHANG gửi 8785

STT Tên trường THPT Soạn tin
1 Anh Sơn 1 Soạn: HS NAANHSON1 gửi 8785
2 Diễn Châu 2 Soạn: HS NADIENCHAU2 gửi 8785
3 Diễn Châu 3 Soạn: HS NADIENCHAU3 gửi 8785
4 Diễn Châu 4 Soạn: HS NADIENCHAU4 gửi 8785
5 Diễn Châu 5 Soạn: HS NADIENCHAU5 gửi 8785
6 Đô Lương 1 Soạn: HS NADOLUONG1 gửi 8785
7 Đô Lương 2 Soạn: HS NADOLUONG2 gửi 8785
8 Đô Lương 3 Soạn: HS NADOLUONG3 gửi 8785
9 Đô Lương 4 Soạn: HS NADOLUONG4 gửi 8785
10 Đông Hiếu Soạn: HS NADONGHIEU gửi 8785
11 Huỳnh Thúc Kháng Soạn: HS NAHUYNHTHUCKHANG gửi 8785
12 Kim Liên Soạn: HS NAKIMLIEN gửi 8785
13 Nam Đàn 1 Soạn: HS NANAMDAN1 gửi 8785
14 Nguyễn Đức Mậu Soạn: HS NANGUYENDUCMAU gửi 8785
15 Nguyễn Xuân Ôn Soạn: HS NANGUYENXUANON gửi 8785
16 Phạm Hồng Thái Soạn: HS NAPHAMHONGTHAI gửi 8785
17 Phan Đăng Lưu Soạn: HS NAPHANDANGLUU gửi 8785
18 Quỳ Hợp Soạn: HS NAQUYHOP gửi 8785
19 Quỳnh Lưu 1 Soạn: HS NAQUYNHLUU1 gửi 8785
20 Quỳnh Lưu 2 Soạn: HS NAQUYNHLUU2 gửi 8785
21 Quỳnh Lưu 3 Soạn: HS NAQUYNHLUU3 gửi 8785
22 Quỳnh Lưu 4 Soạn: HS NAQUYNHLUU4 gửi 8785
23 Tân Kỳ 3 Soạn: HS NATANKY3 gửi 8785
24 Tây Hiếu Soạn: HS NATAYHIEU gửi 8785
25 Yên Thành 2 Soạn: HS NAYENTHANH2 gửi 8785
26 Bắc Yên Thành Soạn: HS NABACYENTHANH gửi 8785
27 Hoàng Mai Soạn: HS NAHOANGMAI gửi 8785
28 Quỳ Hợp 2 Soạn: HS NAQUYHOP2 gửi 8785
29 THPT1/5 Soạn: HS NATHPT15 gửi 8785
30 Lê Hồng Phong Soạn: HS NALê Hồng Phong gửi 8785
31 Nam Đàn Soạn: HS NANAMDAN gửi 8785

Cách 2. Soạn tin theo mã trường

Soạn HS Mãtrường gửi 8785

Ví dụ Soạn HS 31891 gửi 8785

STT Tên trường THPT Soạn tin
1 Anh Sơn 1 31891 Soạn: HS 31891 gửi 8785
2 Diễn Châu 2 31892 Soạn: HS 31892 gửi 8785
3 Diễn Châu 3 31893 Soạn: HS 31893 gửi 8785
4 Diễn Châu 4 31894 Soạn: HS 31894 gửi 8785
5 Diễn Châu 5 31895 Soạn: HS 31895 gửi 8785
6 Đô Lương 1 31896 Soạn: HS 31896 gửi 8785
7 Đô Lương 2 31897 Soạn: HS 31897 gửi 8785
8 Đô Lương 3 31898 Soạn: HS 31898 gửi 8785
9 Đô Lương 4 31899 Soạn: HS 31899 gửi 8785
10 Đông Hiếu 31900 Soạn: HS 31900 gửi 8785
11 Huỳnh Thúc Kháng 31901 Soạn: HS 31901 gửi 8785
12 Kim Liên 31902 Soạn: HS 31902 gửi 8785
13 Nam Đàn 1 31903 Soạn: HS 31903 gửi 8785
14 Nguyễn Đức Mậu 31904 Soạn: HS 31904 gửi 8785
15 Nguyễn Xuân Ôn (Diễn Châu) 31905 Soạn: HS 31905 gửi 8785
16 Phạm Hồng Thái 31906 Soạn: HS 31906 gửi 8785
17 Phan Đăng Lưu 31907 Soạn: HS 31907 gửi 8785
18 Quỳ Hợp 31908 Soạn: HS 31908 gửi 8785
19 Quỳnh Lưu 1 31909 Soạn: HS 31909 gửi 8785
20 Quỳnh Lưu 2 31910 Soạn: HS 31910 gửi 8785
21 Quỳnh Lưu 3 31911 Soạn: HS 31911 gửi 8785
22 Quỳnh Lưu 4 31912 Soạn: HS 31912 gửi 8785
23 Tân Kỳ 3 31913 Soạn: HS 31913 gửi 8785
24 Tây Hiếu 31914 Soạn: HS 31914 gửi 8785
25 Yên Thành 2 31915 Soạn: HS 31915 gửi 8785

 


Để xem điểm chuẩn mỗi lớp chuyên, bạn soạn tin như sau

Soạn HS NA + tenlopchuyen gửi 8785

 

Trong đó

- NA: Là ký hiệu của Nghệ An

- Tên lớp chuyên viết liền, không dấu


Ví dụ: Bạn xem điểm chuẩn lớp chuyên toán trường Chuyên Phan Bộ Châu – Nghệ An

Soạn HS NACHUYENTOAN gửi 8785


Điểm chuẩn sẽ gửi tới bạn ngay lập tức.

Cụ thể như sau

Lớp Soạn tin
Chuyên Toán Soạn HS NACHUYENTOAN gửi 8785
Chuyên Nga Soạn HS NACHUYENNGA gửi 8785
Chuyên Tin Soạn HS NACHUYENTIN gửi 8785
Chuyên Lý Soạn HS NACHUYENLY gửi 8785
Chuyên Hóa Soạn HS NACHUYENHOA gửi 8785
Chuyên Sinh Soạn HS NACHUYENSINH gửi 8785
Chuyên Văn Soạn HS NACHUYENVAN gửi 8785
Chuyên Sử Soạn HS NACHUYENSU gửi 8785
Chuyên Địa Soạn HS NACHUYENDIA gửi 8785
Chuyên Anh Soạn HS NACHUYENANH gửi 8785
Chuyên Pháp Soạn HS NACHUYENPHAP gửi 8785
Chuyên KHTN Soạn HS NACHUYENKHTN gửi 8785
Chuyên Ngữ Soạn HS NACHUYENNGU gửi 8785

 


Tìm theo từ khóa: , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan