Đề cương ôn thi THPT Quốc gia Tiếng Anh: Phần I-Các chuyên đề|CHUYÊN ĐỀ 1: CÁC THÌ (TENSES): XII.The Future Perfect Continuous tense:


Đề cương ôn thi THPT Quốc gia Tiếng Anh: Phần I-Các chuyên đề|CHUYÊN ĐỀ 1: CÁC THÌ (TENSES): XII.The Future Perfect Continuous tense:1) Cách thành lập:

- Câu khẳng định S + will/shall + have + been + V-ing

- Câu phủ định S + will/shall + not + have + been + V-ing

- Câu hỏi Will/Shall + S + have + been + V-ing?

2) Cách dùng chính: Thì TLHTTD dùng để nhấn mạnh tính LIÊN TỤC của hành động so với một thời điểm nào đó hoặc hành động khác trong tương lai.

E.g: – By next month, he will have been working in the office for ten years.

- When George gets his degree, he will have been studying at Oxford for four years.


Tìm theo từ khóa: , , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan