Đề cương ôn thi THPT Quốc gia Tiếng Anh: Phần I-Các chuyên đề|CHUYÊN ĐỀ 1: CÁC THÌ (TENSES): XI.The Future Perfect tense:


Đề cương ôn thi THPT Quốc gia Tiếng Anh: Phần I-Các chuyên đề|CHUYÊN ĐỀ 1: CÁC THÌ (TENSES): XI.The Future Perfect tense:1) Cách thành lập:

- Câu khẳng định S + will/shall + have + V3/ed

- Câu phủ định S + will/shall + not + have + V3/ed

- Câu hỏi Will/Shall + S + have + V3/ed?

2) Cách dùng chính: Thì TLHT dùng để diễn tả:

2.1 Một hành động sẽ hoàn tất trước một thời điểm trong tương lai.

E.g: It’s now 7pm. I will have finished teaching this class by 8.30.

2.2 Một hành động sẽ hoàn tất trước một hành động khác trong tương lai.

E.g: By the time you come back, I will have written this letter.

* Thì này thường được bắt đầu bằng By + time (By then, By the time, By the end of this week/month/year)


Tìm theo từ khóa: , , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan