Đề cương ôn thi THPT Quốc gia Tiếng Anh: Phần I-Các chuyên đề|CHUYÊN ĐỀ 1: CÁC THÌ (TENSES): LÝ THUYẾT-IV.The Present Perfect Continuous:


Đề cương ôn thi THPT Quốc gia Tiếng Anh: Phần I-Các chuyên đề|CHUYÊN ĐỀ 1: CÁC THÌ (TENSES): LÝ THUYẾT-IV.The Present Perfect Continuous:1) Cách thành lập:

- Câu khẳng định S + have/has+ been + V-ing

- Câu phủ định S + have/has + not + been + V-ing

- Câu hỏi Have/Has + S + been + V-ing … ?

2) Cách dùng chính: Thì HTHTTD dùng để diễn tả: Hành động bắt đầu trong quá khứ, kéo dài liên tục đến hiện tại và còn tiếp diễn đến tương lai, thường đi với How long, since và for.

E.g: – How long have you been waiting for her?

- I have been waiting for her for an hour.

* HTHT: hành động hoàn tất > < HTHTTD: hành động còn tiếp tục


Tìm theo từ khóa: , , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan