Đề cương ôn thi THPT Quốc gia Tiếng Anh: Phần I-Các chuyên đề: CHUYÊN ĐỀ 9-LIÊN TỪ (CONJUNCTIONS): ** PHẦN II: BÀI TẬP VẬN DỤNG: Exercise 5


Đề cương ôn thi THPT Quốc gia Tiếng Anh: Phần I-Các chuyên đề: CHUYÊN ĐỀ 9-LIÊN TỪ (CONJUNCTIONS): ** PHẦN II: BÀI TẬP VẬN DỤNG: Exercise 5
Exercise 5: Combine the following sentences using an appropriate conjunction.

1. We decided to set out. It was raining.

2. I respect him. He is a brave man.

3. He did not win the first prize. He worked hard.

4. He is not a knave. He is not a fool.

5. He was not there. His brother was not there.

6. I went to the market. I bought some grocery.

7. He didn’t come. He didn’t write.

8. He must be tired. He has been working since morning.

9. Men have fought for their country. Men have died for their country.

10. He didn’t want to miss the train. He ran fast.

Answers

1. We decided to set out though it was raining.

2. I respect him because he is a brave man.

  1.  Though he worked hard, he did not win the first prize.

4. He is neither a knave nor a fool.

  1.  Neither he nor his brother was there.

6. I went to the market and bought some grocery.

7. He neither came nor wrote. OR Neither did he come nor did he write.

8. He must be tired because he has been working since morning.

9. Men have fought and died for their country.

  1.  As he didn’t want to miss the train, he ran fast.

Tìm theo từ khóa: , , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan